فرآیند سه مرحله ای ظهور بنگاه های چند ملیتی در چین و استفاده از این تجارب برای بنگاه های ایرانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله، یک فرآیند سه مرحلهای برای ظهور بنگاههای چندملیتی چین(CMNEs) 1 ارائه میشود. مراحل مختلف مورد بررسی، عبارتند از:
1.  جهانی شدن رو به درون2 : در این مرحله با گشایش مرزهای چین به روی بنگاههای چندملیتی(MNEs) 3 بینالمللی، همکاریهای مشترک میان این بنگاهها و بنگاههای چینی شکل گرفت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی درونی(IFDI) 4 در چین افزایش یافت. بنگاههای چینی از این همکاریهای مشترک و سرمایهگذاریها، جهت کسب فناوری برای ارتقاء مزیت رقابتی بهره بردند.
2.  فاز انتقال: در این مرحله بنگاههای چینی جهت دستیابی به تواناییهای بیشتر برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، اقدام کردند.
3.  جهانی شدن رو به بیرون5 : در این مرحله بنگاههای چینی اقدام به گسترش فعالیتهای خود در سطح جهان کردهاند.
همزمان با مراحل دوم و سوم، سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیرونی(OFDI) 6 چین در نتیجة اکتساب7 شرکتهای خارجی و سرمایهگذاریهای مشترک بینالمللی، افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها