نویسنده = محمد حسین کریمی گوارشکی
ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، خرداد 1393، صفحه 48-63

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رامتین احمدی بنکدار


بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی