ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در چرخه ی عمر دستیابی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

سطح آمادگی ساخت و تولید (MRL)، یک مقیاس اندازه گیری است که برای آمادگی ساخت و تولید بهکار میرود تا دربارهی بلوغ و مخاطره ی ساخت و تولید یک سیستم، ارزیابی و بحث نماید. این ابزار برای اطمینان از پیشرفت صحیح مرحلههای چرخهی عمر دستیابی دفاعی و دستیابی بلوغ ساخت و تولید در سیستمهای پیچیده طراحی شده است. 10 نوع سطح آمادگی تولید (MRL) در ارتباط با نُه سطح آمادگی فناوری تعریف میشوند. تعیین سطوح آمادگی تولید توسط ارزیابی نه حوزه، شامل پایهی فناوری و صنعتی، بودجه و سرمایهگذاری، کیفیت، مدیریت تولید، تجهیزات، کارکنان تولید، بلوغ طراحی، امکانسنجی و کنترل فرایند و مواد انجام میشود. هرکدام از این حوزهها به موضوعات جزئیتر تقسیم میشوند و متناسب با سطوح MRL راهنمایی برای ارزیابی آنها و امتیازدهی در قالب ماتریس تدوین شده است. سطوح آمادگی ساخت و تولید قصد دارند تا انتظارات را برای یک برنامه در هر فاز چرخهی عمر دستیابی دفاعی در مدیریت اکتساب تعیین کنند. اگر یک برنامه به هدف سطوح آمادگی تولید خود دست نیابد، طرح بلوغ ساخت و تولید و برنامهی کاهش مخاطره تعیین میشود. با ارزیابی آمادگی ساخت و تولید از بدو طراحی میتوان قابلیت تولید سامانه ها را در سازمانهای دفاعی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها