1. نقش استانداردها در نوآوری

صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


2. طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات در ادارات خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ بر پایه مدل سروکوال و ANP

صفحه 17-32

محمدمهدی ارشادی؛ محمدجواد ارشادی؛ علیرضا چرسنج


3. تعیین عوامل کلیدی جهت پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت جامع به روش ارزیابی جامع فازی (مطالعه موردی: بانک سامان)

صفحه 33-48

حمید اسماعیلی؛ مسعود مرادنژادی


4. استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیست محیطی؛ نقش میانجی سیستم‌های کنترل پایداری

صفحه 49-60

محسن کریم زاده ثانی؛ علی ناظری


5. سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

صفحه 61-76

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری


6. مروری بر فاکتورهای استانداردسازی در فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره

صفحه 77-90

وحید شعبانی