مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشور ایران: وضعیت، موانع و تأثیر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران

چکیده

مدیریت ریسک، باید بدون توجه به ابعاد و اندازه‌ی پروژه، در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز، پیاده‌سازی و اجرا شود تا از موفقیت در حصول به اهداف پروژه، اطمینان حاصل شود. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های کوچک ساخت‌و‌ساز در کشورمان ایران در دامنه‌ی وضعیت، موانع و تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه صورت گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک نظرسنجی پرسش‌نامه‌ای انجام و اطلاعات 40 پروژه، ارسالی از سوی 25 نفر از خبرگان 5 شرکت مجری جمع‌آوری شد. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل، نشان‌دهند‌ی اجرای سطح نسبتاً پایین مدیریت ریسک در پروژه‌های کوچک ساخت‌و‌ساز بوده و «کمبود منافع بالقوه»، «غیر اقتصادی بودن»، «کمبود وقت» و «کمبود بودجه» موانع اصلی و برجسته هستند. همچنین نتایج حاصل نشان داد که همبستگی مثبتی میان اجرا و پیاده‌سازی مدیریت ریسک و بهبود کیفیت، کاهش هزینه و بهبود برنامه‌ریزی در پروژه‌های کوچک ساخت‌و‌ساز وجود دارد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند یک درک عمیق از مدیریت ریسک در پروژه‌های کوچک در کشور ایران ارائه‌داده و فواید اجرا و پیاده‌سازی مدیریت ریسک را برای ذی‌نفعان این‌گونه از پروژه‌ها‌ متقاعد‌کننده کند.
 
Risk management in small construction projects in Iran:Status, barriers and impact
Abstract
Risk management (RM) should be implemented in construction projects to assure the achievement of project objectives, regardless of project size and dimensions. This study aims to investigate RM in small projects in Iran in terms of status, barriers and impact on project performance. To achieve the objectives, a questionnaire survey was conducted and data was collected from 40 projects submitted by 25 experts from 5 companies. The analysis results indicated a relatively low level of RM implementation in the small construction projects, and “shortage of potential benefits”, “not being economical”, “shortage of time” and “shortage of budget” were prominent barriers. Also, the results reported a positive correlation between RM implementation and improvement in quality, cost and schedule performance of small construction projects. Findings of this study can provide an in-depth understanding of RM in small projects in Iran and make benefits of RM implementation convincing to stakeholders of small projects

کلیدواژه‌ها


ابراهیمیان، ح، فلاح، ا، فائزی، س،(1394)، بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک های پروژه‌های ساخت‌وساز کوچک و رتبه‌بندی آن‌ها، اولین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
احمدوند، مسعود، اقبالی، حسین، کبرایی آبکنار، شکوفه، مقامی‌پور، ف، (۱۳۹۵)، ارزیابی ریسک در صنعت ساخت‌و‌ساز کشور، کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
روانسر، آ، میرزائی، ر، (۱۳۹۵)، تأثیر عوامل فنی و اجرایی بر مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت کوچک در ایران، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم و مهندسی، قزوین، مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه رفیعی.
روانسر، آ، میرزائی، ر، (۱۳۹۵)، تأثیر عوامل اقتصادی و تأمین مالی بر مدیریت ریسک پروژه‌های ساخت کوچک در ایران، کنفرانس پژوهش‌های نوین در علوم و مهندسی، قزوین، مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه رفیعی.
Albert A., Hallowell MR., (2013), Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction, Safety science, 51(1), 118-26.
Ali, R., (2000), The Application of Risk Management in Infrastructure Construction Projects, M.Sc Thesis, Nanyang Technological University, Singapore.
Boothroyd, C., Emmett, J., (1996), Risk Management: A Practical Guide for Construction Professionals, Witherby, London.
Choudhry, R. M., & Iqbal, K. (2013), Identification of risk management system in construction industry in Pakistan, Journal of Management in Engineering, 29:42-49.
Chileshe, N., Kikwasi, GJ., (2013), Perception of barriers to implementing risk assessment and management practices by construction professionals in Tanzania, Smith, S.D and Ahiaga-Dagbui, D.D (Eds) Procs 29th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2013, Reading, UK, Association of Researchers in Construction Management, 1137-1146.
Chileshe, N., and Yirenki-Fianko, A.B. E. (2012) An evaluation of risk factors impacting construction projects in Ghana, Journal of Engineering Design and Technology, 10 (3):306 -329.
CII, (2001), Small Projects Toolkit, Construction Industry Institute, Austin, TX.
Collins, W., Parrish, K., Gibson, G., (2017), Defining and understanding “small projects” in the industrial construction sector, Procedia Engineering,
196 (2107):315-322.
Dunston, P.S., Reed, A.G., (2000), Benefits of small projects team initiative, Journal of Construction Engineering Management, 126 (1): 22–28.
Fang, CH ., Marle, F., (2012), A simulation-based risk network model for decision support in project risk management, Decision Support Systems, 52:635–644.
Flanagan, R., Norman, G., (1993), Risk Management and Construction, Blackwell, Oxford.
Griffith,A.,Headley, J., (1998), Management of small buildingworks, Construction Management and Economics, 16 (6):703–709.
Ho, S.S.M., Pike, R.H., (2013), Adoption of probabilistic risk analysis in capital budgeting and corporate investment, Journal of Business Finance and Accounting , 19 (3): 387–405.
Hwang, B. G., Zhao, X., & Toh, L. P., (2014), Risk management in small construction projects in Singapore: Status, barriers and impact, International Journal of Project Management, 32(1): 116-124.
Klemetti, A., (2006), Risk Management in Construction Project Networks, Helsinki University of Technology, Helsinki.
Liang, L., (2005), Small Project Benchmarking, Ph.D Thesis, The University of Texas at Austin, Austin, TX.
Marcelino-Sádaba, S., Pérez-Ezcurdia, A., M. Echeverría Lazcano, A., Villanueva, P., (2014), Project risk management methodology for small firms, International Journal of Project Management, 32: 327–340.
Mills, A., (2001), A systematic approach to risk management for construction, Structural Survey,
19(5):245–252.
Mubarak, S., (2010), Construction Project Scheduling and Control, John Wiley & Sons, New York, NY.
Nazari, A., Forsat kar, E., Kia far, B., (2009), Risk Management in Projects, President Deputy Strategic Planning and Control Pub, Co., Tehran.
PMI, (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square, PA.
Serpella, A.F., Ferrada, X., Howard, R., Rubio, L., (2014), Risk management in construction projects: a knowledge-based approach,, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119 (2014): 653 – 662
Smith, G.R., Bohn, C.M., (1999), Small to medium contractor contingency and assumption of risk, Journal of Construction Engineering Management, 125(2):101–109.