معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت؛ مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی ،ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تجزیه‌و‌تحلیل حالات خرابی و اثرات ناشی از آن (FMEA)، ابزاری قدرتمند برای تشخیص و ارزیابی خرابی‌های بالقوه‌‌‌ی محصول است. مخاطرات توسط اولویت‌بندی نمرات مخاطره (RPNs) ارزیابی می‌شود. در طراحی و توسعه‌ی محصولات جدید، این روش دارای کاستی‌ها و ابهامات زیادی است؛ بنابراین، استفاده از اعداد فازی در محاسبه‌ی RPN‌ها پیشنهاد شده است که البته پیچیدگی‌های محاسباتی را هم در بر‌دارد. در این پژوهش با بررسی انواع ابهامات و عدم‌اطمینان‌هایی که در روش سنتی FMEA وجود دارد و نیز بررسی راه‌حل‌هایی که برای رفع این مشکلات در سایر پژوهش‌ها مطرح شده است، سعی در طراحی نرم‌افزار بومی در محیط اکسل شده است. این نرم‌افزار با کمک داده‌هایی که در طراحی «سامانه‌ی تهویه‌ی داخلی زیردریایی» به‌کار رفته است با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت.
 
Introduction & implementation of Fuzzy FMEA under uncertainty: A case study
Abstract
Failure modes and effects analysis (FMEA) is a powerful tool for identifying and assessing potential failures in products. Generally risk assessment in FMEA is carried out by using risk priority numbers (RPNs). As a design and development of new products, this method has many shortcomings and ambiguities, therefore the applying of fuzzy numbers for the calculation of RPNs, is proposed that computational complexity is also encompassed.
In this research, examining the kind of ambiguities and uncertainties that exist in the traditional FMEA as well as solutions to overcome the problems have been addressed in other research. Also we developed the software in excel application. This software is successfully tested with real data on the design and development of the “internal ventilation system” of a submarine.

کلیدواژه‌ها


رادپور، ح؛ کرباسیان، م؛ (1390)، “مجموعه ابزار مهندسی سیستم”، اصفهان، انتشارات ارکان دانش
فتاحی؛ پ، (1388)، “مدیریت کیفیت و بهره‌وری”، انتشارات دانشگاه پیام نور،157-142.
رضایی، ک؛ سیدی، م؛ نوری، ب؛ (1384)، “تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن”، انتشارات RWTU viran.
رابین.ای.مک درموت؛ ریموند.جی.میکولاک؛ میشائیل.ار. بیوریگارد؛ (1390)، اصول FMEA، انتشارات کیان رایانه سبز
جی.ج.کلر، یو.اس.کلر، ب.یو.آن؛ (1381)، “نظریه مجموعه‌های فازی”، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خاتمی، ح؛ رنجبر م؛ (1387)، “مبانی مدل سازی فازی؛ جلد اول: جبر فازی” ، کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنرکرمان.
 
Brad,S. (2008),“Complex system design technique”, International Journal of Production Research
Zaifang Z., Xuening C., (2011), “Risk prioritization in failure mode and effects analysis under uncertainty”,Journal of Expert systems with applications, 206-214.
Ben-Daya, M., & Raouf, A. (1996). A revised failure mode and effects analysis model.International Journal of Quality and Reliability Management, 13(1), 43–47
Stamatis, D. H. (1995). Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press
Xu, K., Tang, T. C., Xie, M., Ho, S. L., & Zhu, M. L. (2002). Fuzzy assessment of FMEA for engine systems. Reliability Engineering & System Safety, 75, 17–29.