مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان و نیز انتخاب آنها  برای هر سازمان امری ضروری و با اهمیت به حساب می‌آید و داشتن رویکردی اثربخش و جامع به این مقوله اجتناب ناپذیر است. در این میان، تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یکی از مراحل مهم (شاید مهم ترین) مرحله در تدوین الگوی ارزیابی و انتخاب در یک سازمان باشد. این مقاله، علاوه بر مرور معیارهای مطرح شده در خصوص ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در ادبیات، به دسته‌بندی و نیز تحلیل نقص‌های معیارهای ارزیابی مطرح شده در پیشینه موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها