ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

تصمیم گیری اشتباه در مرحله طراحی محصول، هزینه های شکست بسیاری را در تولید و خدمات به بار می‌آورد. پراهمیت ‌ترین مشکلات کیفی محصول در مرحله طراحی، بطور مستقیم ناشی از تغییرات در تولید و مونتاژ قطعات می باشد. آرایش هندسی، مواد در طراحی، سازگاری با فرایند تولید، عوامل اصلی این تغییرات می باشد. از این رو با بررسی تغییرات تولید و مونتاژ در مرحله طراحی می توان اثرات مطابقت پذیری محصول را با مشخصات بررسی کرد و عوامل شکست در توسعه محصول را کاهش داد.
در این مطالعه الگو و استانداردی جهت بهبود قابلیت طراحی محصول با مطالعه موردی در صنعت لوازم خانگی بر روی محصول چرخ گوشت ارائه گردیده است. در ابتدا به بررسی ریسک عواملی که منجر به تغییرپذیری در تولید و مونتاژ قطعات می شود، پرداخته شد و سپس ارتباط بین ریسک های تغییرپذیری با بکارگیری تکنیک FMEA، صورت گرفت. در نهایت با بررسی تأثیرات عدم مطابقت پذیری محصول با مشخصات، مشخص گردید که طراحی در چه ناحیه‌ای (ناحیه قابل قبول، ناحیه کنترل ویژه، ناحیه غیرقابل قبول) قرار دارد و هزینه های شکست محصول محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها