ارائه ی مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری و محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

اهمیت و ضرورت استانداردسازی سامانه‌ها و محصولات به‌منظور دستیابی به کیفیت در عملکرد، کاهش هزینه‌های چرخه‌ی عمر و زمان تحویل محصول بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که می‌دانیم یکی از معیارهای کیفی که موجب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است، تولید محصول استاندارد است. انتخاب رویکرد درست استانداردسازی با توجه به نقش آن در چرخه عمر محصول به‌منظور تولید محصول استاندارد از چالش‌های مهم و اساسی است که همواره ذهن صنعتگران و کاربران صنایع مهم کشور را به خود مشغول ساخته است. این مقاله تلاشی برای حل این مسئله بوده و به تعریف یک الگوی جامع تطبیقی جهت طرح‌ریزی، اجرا‍ و پایش فرایند استانداردسازی فناوری و محصول پرداخته است. لذا ابتدا مروری گذرا بر اهمیت و نقش استانداردسازی در چرخه‌ی عمر محصول و رویکرد استانداردسازی وزارت دفاع آمریکا1 انجام و سپس یک مدل تطبیقی به‌منظور استانداردسازی فناوری و محصول ارائه شده ‌است. این مدل بر پایه‌ی سه بعد اصلی استوار است: برنامه، فناوری و محصول. در ادامه، هر یک از ابعاد و مؤلفه‌های مدل، تبیین و تشریح شده و در نهایت فواید اجرا و تحقق آن جمع‌بندی می‌شود. این مدل تطبیقی، در واقع یک الگوی اجرایی پیشنهاد می‌کند که کل چرخه استانداردسازی فناوری و محصول را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها