استانداردسازی سازمان، فرایند و محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

چکیده

هدف استانداردسازی دستیابی به یک محصول استاندارد است که حاصل سازمان و فرایند استاندارد می‌باشد. یک محصول استاندارد محصولی است که کمینه الزامات لازم را داشته باشد. محصول استاندارد از نظر حاکمیت، محصولی است که دارای کمینه الزامات لازم برای اینکه منابع ملی را به خطر نیندازد، باشد. برای رسیدن به یک محصول با کیفیت باید از مسیر استانداردسازی سازمان و فرایند گذشت. نمی‌توان به یک محصول با کیفیت دست یافت مگر اینکه کمینه الزامات مندرج در استانداردها را رعایت کرد. راهبردی که برای طراحی، تولید و بهره‌برداری یک محصول استاندارد درنظر گرفته می‌شود براساس چرخه‌ی اکتساب سازماندهی می‌شود. چرخه‌ی اکتساب هنگامی منجر به شکل‌گیری یا اکتساب یک محصول استاندارد می‌شود که از کمینه بخش‌های امکان‌سنجی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری تشکیل شود. هر یک از این بخش‌ها برای فعالیت‌های خود نیازمند سازماندهی هستند؛ به‌همین دلیل برای انجام فعالیت‌ها و استفاده از فرایندهای استاندارد نیاز به سازماندهی و ایجاد بستر مناسب وجود دارد. در چرخه‌ی اکتساب محصول به‌طور معمول چهار سازمان امکان‌سنجی، طراحی، تولید و بهره‌برداری طرح‌ریزی می‌شود. لزوم توجه به سازماندهی از این منظر اهمیت دارد که بستر مناسبی را برای جاری‌سازی فعالیت‌هایی که انگیزه‌ی تشکیل سازمان بوده است، فراهم می‌کند. همچنین برای اینکه فعالیتی صورت گیرد نیازمند فرایند است و توصیه می‌شود فرایندها را متناسب با نقش سازمانی که در آن دارند طرح‌ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها