شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

پیش از این الگوهای رایج سازماندهی بنگاه بر معیارهایی چون وظیفه، محصول، جغرافیا و بازارهای هدف مبتنی بود و طراحی ساختار درونی بنگاه‌ها را مورد توجه قرار می‌داد. اما با گسترش شبکه‌های همکاری و مشارکت میان سازمان‌ها، مسئله‌ی طراحی سازمان بر‌اساس ساختار شبکه‌ای به موضوعی مورد توجه برای مدیران و سیاست‌گذاران دنیای کسب‌و‌کار تبدیل شده است. با شکل‌گیری و بلوغ ساختارهای شبکه‌ای در سازمان و حتی اجتماعات حرفه‌ای، مسئله‌ی کنترل و مدیریت این نوع ساختارها از چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران این ساختارها محسوب می‌شود که نیازمند مطالعات عمیق بر این ساختارها و معرفت‌شناسی شبکه‌هاست. در این مقاله با بررسی چالش‌های‌ فراروی سازمان‌ها و چرایی ورود آن‌ها به‌سوی ساختار شبکه‌ای، با تحلیل سه لایه‌ای برای غنی‌سازی دستگاه معرفتی سازمان این ساختار به‌عنوان الگوی نوین کسب و کار معرفی می‌شود و در ادامه با تعریف شبکه و سازمان شبکه به گونه‌شناسی مدیریت شبکه با توجه به این تحلیل می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها