طبقه‌بندی شایستگی‌های کلیدی کارکنان تیم‌های توسعه محصول مبتنی بر مرور ادبیات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر توسعه‌ی محصولات جدید به یکی از فرایندهای ضروری برای بقای سازمان‌ها و حفظ رقابت‌پذیری آن‌ها تبدیل‌شده است. این فرایند به جهت اینکه در مسیر تغییر چارچوب‌های موجود برای خلق ارزش حرکت می‌کند، با چالش‌های خاص خود مواجه است به‌طوری‌که نرخ شکست پروژه‌های این حوزه با فرایندهای معمول سازمانی قابل قیاس نیست. شایستگی‌های کارکنان در گروه‌های توسعه‌ی محصول عامل مهمی در موفقیت و یا شکست پروژه‌های این حوزه است. شایستگی‌های نیروی انسانی از جمله مفاهیم نوظهور در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی است که دربرگیرنده‌ی ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی است که عملکرد فراتر از انتظار را پیش‌بینی می‌کنند. این رویکرد جدید توانسته به‌سرعت جای رویکردهای سنتی را بگیرد گرچه در حیطه‌ی توسعه‌ی محصول کمتر موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق پس از مرور ادبیات دو حوزه‌ی شایستگی و توسعه‌ی محصول، یک مدل نظری با استفاده از روش تحلیل محتوی استقرایی در مورد شایستگی‌های کارکنان موفق در گروه‌های توسعه‌ی محصول مبتنی بر ادبیات این حوزه ارائه‌شده است. هر سازمان می‌تواند بر اساس نیازها و اولویت‌های خود با وزن‌دهی مناسب و استفاده از فنون تصمیم‌گیری مرتبط، مدل خود را بر اساس یافته‌های این تحقیق ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها