رتبه‌بندی عوامل ریسک پروژه‌های تحقیقاتی به کمک ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL فازی، مورد مطالعه: شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

تحقیقات سازمان‌یافته، از آن نوع که به فنّاوری پیشرفته می‌انجامد، تحقیق و توسعه نامیده می‌شود، با وجود محاسن پروژه‌های تحقیق و توسعه بسیاری از سازمان‌ها در فرایند انجام این پروژه‌ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند. با توجه به این واقعیت این تحقیق ضمن تعریف و دسته‌بندی عوامل ریسک، به کمک ترکیب نتایج فرایند تحلیل شبکه‌ای و DEMATEL در شرایط فازی به رتبه‌بندی ریسک­ها و ارزیابی روابط علی و معلولی حاکم بر آن‌ها پرداخته است .روش پیشنهادی ذکرشده در شرکت تحقیقاتی آرایشی و بهداشتی آلفا به‌صورت مطالعه موردی مرور شده و نتایج نشان‌دهنده اهمیت عوامل سطح دسترسی به منابع علمی، سرمایه در گردش و کیفیت پایین ایده‌ها در فرایند انجام پروژه‌های تحقیقاتی است.

کلیدواژه‌ها