بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایه‌های فکری در سازمان‌های فناوری‌محور

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت MBA، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

در اقتصاد دانش‌محور امروزی، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان برای خلق ارزش، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. برای مدیریت صحیح این سرمایه‌ها بایستی بتوان آن‌ها را مورد سنجش قرار داد. علی‌رغم وجود چارچوب‌های عمومی متعدد برای سنجش سرمایه‌ی فکری، تاکنون چارچوبی که به سنجش این سرمایه‌ها در سازمان‌های فناوری‌محور ـ یعنی سازمان‌هایی که در بهره‌برداری از فرصت‌های کسب‌وکار خود متکی به مسائل فناورانه هستند ـ بپردازد، ارائه نشده است. لذا در این مقاله تلاش شده که با کمک ادبیات موضوع، ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی سرمایه‌ی فکری در سازمان‌های فناوری‌محور، احصا‌شده و با برقراری ارتباط منطقی میان این ابعاد و مؤلفه‌ها، چارچوب اولیه‌ای جهت سنجش سرمایه‌ی فکری در این سازمان‌ها پیشنهاد شود. بر این اساس می‌توان گفت که سرمایه‌ی فکری سازمان‌های فناوری‌محور از سه سرمایه‌ی انسانی، ساختاری و اجتماعی تشکیل می‌شود؛ سرمایه‌هایی که خود در مجموع از 8 بعد و 26 مؤلفه تشکیل‌شده‌اند. چارچوب ارائه‌شده در این تحقیق می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای سنجش سرمایه‌ی فکری در سازمان‌های فناوری‌محور، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها