ارائه‌ی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخه‌ی حیات نرم‌افزار

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

چرخه‌ی‌حیات، یک چارچوب فرآیندی مشترک در سامانه‌های ساخته‌ی بشر از شکل‌گیری ایده تا وارهایی آن است. برای دستیابی به یک سامانه‏ی نرم‏افزاری کارآمد و اثربخش لازم است در هر یک از مراحل چرخه‌ی‌حیات، الزامات و مشخصه‏های کیفیتی و عملکردی تعریف و اجرا شوند.
لذا در این مقاله پس از بیان مفاهیم اولیه و تشریح مراحل چرخه‌ی حیات سامانه‌های نرم‏افزاری، الزامات عمومی هر مرحله شناسایی شده است. سپس در ادامه با روش کتابخآن‌های و توصیفی و با بهره‏گیری از تجربیات برتر و استانداردهای موجود، الگوی استانداردسازی مراحل توسعه‌ی نرم‏افزار در چرخه‌ی حیات ارائه شده است.
الگوی استانداردسازی ارائه شده در این مقاله، با لحاظ کردن موارد مذکور به‌دنبال ارائه‌ی راهکاری برای چارچوب‏دهی به طیف گسترده از الزاماتی است که در این حوزه مطرح هستند. این الگو به توسعه‏دهندگان کمک می‏کند تا الزامات متداول مورد انتظار از آن‌ها را شناسایی کرده و فرایندهای توسعه‌ی خود را متناسب با این الزامات طرح‏ریزی و اجرا نمایند. همچنین این الگو به کارفرمایان (و کاربران نهایی) کمک می‏کند تا بتوانند نیازهای خود را در قالب ادبیات مشترک به توسعه‏دهندگان ارائه کنند. با بهره‏گیری از این الگو اطمینان حاصل می‏شود که اولاً حداقل الزامات کیفی، امنیتی و به روز بودن، درآن لحاظ شده و توسعه دهنده‌ی زیرساخت‌های لازم برای انجام این کار را در اختیار دارد و نرم‏افزار تهیه شده به‌طور مستمر درحال پشتیبانی و بروز رسانی است.

کلیدواژه‌ها