الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

پیشرفت‌های قابل‌توجه بخش دفاعی در نوآوری و پدیدآوری محصولات و خدمات نوین طی دهه‌های اخیر، توجه به نظام‌مند‌شدن چرخه‌ی اکتساب فناوری و چرخه‌ی عمر محصولات، تمرکز بر استانداردسازی سازمان‌ها، فرایندها و محصولات را به‌گونه‌ای متناسب با نظام نوآوری دفاعی و مبتنی بر چرخه‌ی عمر محصولات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ساخته و تاکنون کمتر به آن پرداخته‌شده است. از طرفی تطابق فعالیت‌های استانداردسازی با دستاوردهای روز دنیا در جهت تسهیل‌گری و استفاده بیشینه‌ای از ظرفیت‌های استانداردسازی ملی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های مهم دهه‌ی حاضر به‌شمار می‌رود. در این تحقیق، بر مبنای تجارب گذشته و مطالعات فرایندهای استانداردسازی روز دنیا، الگوی فرایند ارزیابی انطباق که یکی از فرایندهای بنیادین استانداردسازی به‌شمار می‌رود در تناسب با الگوهای بین‌المللی، مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی ، دارای قابلیت انعطاف و پیش‌بینی بالا و مؤثر بر چرخه‌ی عمر محصول طرح‌ریزی و ارائه‌شده است که می‌تواند مبنایی برای توسعه‌ی فعالیت‌های ارزیابی انطباق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها