بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

چکیده

با توجه به پیشینه‌ و تجارب موفق و چندین ساله‌ی استانداردسازی در وزارت دفاع آمریکا، در این مقاله ساختار و روند استانداردسازی فناوری در وزارت دفاع آمریکا بررسی و تجزیه‌و تحلیل شده است. در وزارت دفاع آمریکا استانداردهای حوزه‌ی فناوری با Area مشخص می‌شوند. این مقاله، حاصل یک کار مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص رویکرد استانداردسازی فناوری‌های دفاعی وزارت دفاع آمریکا می‌باشد. در این مطالعه سعی شده است با بررسی اسناد و موضوعات استاندارد حوزه‌های فناوری تعریف شده توسط وزارت دفاع آمریکا با رویکرد چرخه‌ی عمر محصول، طبقه‌بندی موضوعی روی استانداردهای دفاعی آمریکا صورت گیرد. نتایج حاصل از این طبقه‌بندی در قالب یک ماتریس متشکل از حوزه‌های فناوری‌های دفاعی آمریکا و مراحل چرخه‌ی عمر محصول ارائه شده است. بررسی انجام شده، به شناخت و درک بهتر رویکرد استانداردسازی فناوری‌های دفاعی آمریکا، فناوری‌های مهم و راهبردی برای استانداردسازی و همچنین میزان تمرکز وزارت دفاع آمریکا بر این فناوری‌ها، کمک می‌کند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که توجه به استانداردسازی فناوری‌ها با موضوعاتی از قبیل معیارهای طراحی، قابلیت اطمینان و نگهداری و تعمیر، انواع روش‌های ساخت و تولید، انواع روش‌های آزمون، بهره‌برداری و پشتیبانی محصول ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها