استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی برای کاربرد در صنایع هوافضا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

گرافیت، آلوتروپی از کربن بوده که دارای نظم کریستالوگرافی سه‌بعدی دامنه‌ی بلند است. با توجه به ساختار ویژه و برخورداری از خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی فوق‌العاده‌ی گرافیت از جمله دانسیته‌ی‌ کم، ضریب انبساط حرارتی پایین و هدایت حرارتی بالا، مقاومت به شوک حرارتی مناسب، مقاومت به سایش حرارتی- مکانیکی زیاد، قابلیت ماشین‌کاری مناسب و حفظ خواص فیزیکی و مکانیکی در گستره‌ی بالایی از دما، که در صنایع هوافضا نظیر قطعات موتورهای سوخت جامد استفاده می‌شود. از این رو آگاهی از روش‌های بازرسی گرافیت ضروری می‌نماید. در مقاله‌ی حاضر روش‌های آزمون و بازرسی گرافیت شامل دانسیته و تخلخل، توزیع ابعاد حفرات، تعیین مقاومت ویژه‌ی الکتریکی و تخمین دمای گرافیتاسیون، آنالیز فازی گرافیت و تعیین مؤلفه‌های کریستالی، آنالیز وزن‌سنج گرمایی، افت وزنی اکسیداسیون، تعیین مقاومت به شعله‌ی اکسی‌استیلن، ضریب انبساط حرارتی، نفوذ حرارتی و هدایت حرارتی، استحکام فشاری، استحکام کششی و استحکام خمشی بیان‌شده و استانداردهای مربوط به هر کدام بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها