توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وزی دانشگاه امیرکبیر

2 استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده

هدف اصلی پژوهش شناسایی و درمان معضلات به کار گیری ساختار ماتریسی در سازمان های با کسب و کار پروژه ای است. در این راستا به منظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل تطبیقی- کیفی و کدگذاری بسته، ابتدا نسبت به شناخت مشکلات (موانع،‌ دام ها و ..) ساختار ماتریسی اقدام صورت گرفت و 10 معضل اصلی شناسایی شد. پس از آن به منظور درمان، مضامین اصلی مشکلات شناسایی شده و ضمن بررسی منابع معتبر و با رویکرد تحلیل تطبیقی، راهکارهایی (11 مورد) جهت رفع معضلات ارائه شد. در این راستا به منظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش، ابتدا نسبت به شناخت مشکلات (موانع،‌ دام ها و ..) ساختار ماتریسی اقدام صورت گرفت. پس از آن به منظور درمان، مضامین اصلی مشکلات شناسایی شده و در نهایت ضمن بررسی منابع معتبر و با رویکرد تحلیل تطبیقی، راهکارهایی (11 مورد) جهت رفع معضلات شناسایی شد. در این پژوهش به منظور اهمیت سنجی، با استفاده از ابزار مدل سازی ساختاری تفسیری نسبت به مدل سازی معضلات ساختار ماتریسی اقدام شد. در این تحقیق مشخص شد که نیازمندی به توانایی بالای سازمانی کارکنان، نیازمندی به توانمندی بالای مدیریتی، کاهش سطح تبعیت کارکنان از دستورات مافوق به دلیل نبود ثبات، اتلاف منابع نسبی ناشی از وبژگی های ساختاری در سطح اول معضلات و تعارض و عدم کفایت اختیارات مدیران نیز در آخرین سطح معضلات در حوزه ساختار ماتریسی قرار دارد

کلیدواژه‌ها