ارائه ی مدل استاندارد رقابتی فروش چندجانبه در مبحث زنجیره های تأمین در فروشگا ه های نظامی (نظریه بازی ها)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

توزیع و فروش محصولات، زیرمجموعه‌ای از مدیریت زنجیره‌ی تأمین است. فروش چندجانبه و فروش انحصاری هرکدام یک استراتژی در توزیع و فروش محصولات هستند که در میان اکثر تولیدکنندگان و خرده‌فروشان یا فروشگاه‌ها در شرایط مختلف دیده می‌شوند. یک سیستم زنجیره‌ی تأمین را که متشکل از دو تولیدکننده، دو فروشگاه و یک محصول تولیدی قابل جایگزینی توسط هر دو تولیدکننده است؛ در نظر گرفته می‌شود. هر‌یک از فروشگاه‌ها می‌توانند مستقل بوده یا تحت اختیار یکی از تولیدکنندگان باشند. هر فروشگاه می‌تواند تنها نماینده‌ی یک تولیدکننده و نه هر دوی آن‌ها باشد. فرض می‌کنیم کمینه یکی از فروشگاه‌ها بخواهد محصول هر دو تولیدکننده را به‌طور هم‌زمان بفروشد، در این صورت زنجیره‌ی تأمین مورد نظر در شرایط فروش چندجانبه در مقابل فروش انحصاری قرارگرفته است. در این میان فروشگاه‌های زیرمجموعه‌ای نظامی نیز وارد بازار رقابتی شده و برای رساندن محصولات به‌دست مشتریان و همچنین برای دستیابی به فروش و سود بهینه به‌منظور بقا در بازار رقابتی ناچار به رقابت با سایر فروشگاه‌هاست. این پژوهش به دنبال بررسی وجود تعادل در خط‌مشی‌های مختلف توزیع محصول است به‌عبارت‌دیگر می‌خواهد بداند که در‌صورت وجود شرایط مختلف از انواع تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و میزان جایگزینی محصولات، انتخاب چه استراتژی مدل را به‌سوی تعادل راهنمایی می‌کند. که درنهایت در درجات پایین جایگزینی، فروش چندجانبه، استراتژی بهینه و متعادل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها