نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجو

چکیده

کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق دفاعی به‌عنوان یک کانون حرفه‌ای، رویکردی گروهی و تیمی دارد و به‌منظور نگهداشت، ارتقا، دانستن، یادگرفتن، اشتراک دانش و تجربه‌هایی که در یک فرایند نظام‌مند یادگیری جمعی است؛ در قلمرو مشترکی از تلاش‌های حرفه‌ای کنار هم شکل می‌گیرند؛ بنابراین، هر موضوع مشترکی در چارچوب ارزیابی انطباق نه‌تنها می‌تواند موضوع یادگیری برای بهتر‌شدن باشد؛ بلکه موجبات نزدیکی، مودت، قوام و تداوم شبکه‌ی ارزیابان و ممیزان می‌شود. کانون ارزیابان و ممیزان باید قلمرویی برای اشتراک یادگیری داشته باشند. اطلاعات، فعالیت‌ها و تجربه‌های خود را به اشترک بگذارند، صرفاً به علاقه و همدلی نسبت به موضوعی بسنده نکنند و در کسب مهارت یا حرفه‌ای متخصص و ماهر شوند. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی و تکاملی گروه‌های خبره/ حرفه‌ای، جنبه‌ها و نمونه‌های مختلف این گروه‌ها بررسی و مرزبندی آن‌ها با گروه‌های وظیفه‌ای یا پروژه‌ای در سازمان و نیز گروه‌های حرفه‌ای به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی بیان می‌شود. در ادامه بر نقش این کانون در تحکیم، تثبیت و مدیریت دانش شبکه‌ی ممیزان و ارزیابان در نهاد ارزیابی انطباق دفاعی تأکید و به مؤلفه‌های تشکیل کانون ارزیابان و ممیزاناشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. http://wenger-trayner.com/theory; “Communities of practice; a brief introduction”.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Communities of practice.
3. http://chriscorrigan.com/parkinglot/?p=1568, “Three essentials to move teams to communities of practice”.
4. مسعود بینش، سیما مهذب ) 1391 (، بالندگی فردی و سازمانی، سازمان مدیریت صنعتی.