تدوین نرم افزار محاسبات سازه ای شناورهای تندرو سبک کامپوزیتی بر اساس استاندارد

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

مرکز استاندارد، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از نرم افزارهای مهندسی در طراحی و ارزیابی یک شناور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از این نرم‌افزارها در انجام محاسبات سازه‌ای شناورها موجب کاهش زمان و هزینه و نیز کاهش خطای انسانی می‌شود. بنابراین در این تحقیق، نرم‌افزاری بر اساس محاسبات سازه‌ای استاندارد تدوین و ارائه شده است. با بکارگیری این نرم‌افزار فرآیند صحه‌گذاری طراحی سازه شناورهای تندرو سبک کامپوزیتی تسریع یافته است. همچنین یک شناور کامپوزیتی به عنوان مطالعه موردی تحت ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از بکارگیری این نرم‌افزار تحلیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد استفاده از این نرم‌افزار تاثیر بسزایی در سرعت و دقت صحه‌گذاری طراحی سازه‌ای شناورها داشته است.

کلیدواژه‌ها


 [1] BUREAU VERITAS (BV), Rules for the Classification of Steel Ships, 2016
[2] DNV GL, Rules for classification: Ships, 2016, available from http://www.dnvgl.com
[3] Caprace, J.D., Bair, F. and Rigo, P., “Scantling multi-objective optimisation of a LNG carrier”, Marine Structures, Vol. 23, p.p. 288–302, 2010.
[4] Kim, D. H. and Paik, J. K., “Ultimate limit state-based multi-objective optimum design technology for hull structural scantlings of merchant cargo ships”, Ocean Engineering, Vol. 129, p.p. 318–334, 2017.
[5] Payer, H.G., Schellin, T.E., “A class society's view on rationally based ship structural design”, Ships Offshore Struct, Vol. 8 (3–4), p.p. 319–336, 2013.
[6] Shin, S.H., Song, H.C. and Jang, C.D., “Optimum structural design of tankers using multi-objective optimization technique”, Ships Offshore Struct, Vol. 1 (3), p.p. 213–219, 2006.
[7] Liu, B., Wu, W. and C. Guedes Soaresc, C., “Ultimate strength analysis of a SWATH ship subjected to transverse loads”, Marine Structures, Vol. 57, p.p. 105–120,2018.
[8] DNV, Rules for classification of high speed, light and naval surface craft, 2013.