ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی - دانشگاه آزاد قزوین

2 مدیر کل شعب بانک قوامین استان مازندران

3 مدیر طرح و برنامه‌ریزی بانک قوامین استان مازندران

چکیده

هدف اصلی در نوشتار حاضر ارائه یک الگوی مفهومی به‌منظور جهت‌دهی و ساماندهی بذر پیشنهاد می‌باشد که طبیعتاٌ پیاده‌سازی و جاری‌سازی این الگو می‌تواند منجر به بهبود عملکرد نظام پیشنهادها گردد. نگارندگان با حضور در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، مشاهده نموده‌اند که اکثر دبیرخانه‌های نظام همیاری و مشارکت، جهت ارائه بذر پیشنهاد صرفاً از یک الگوی ذهنی مبتنی بر حدس و گمان تبعیت می‌نمایند که این مهم نمی‌تواند در شکل‌گیری و بروز خلاقیت کارکنان نقش بارزی داشته باشد و شایسته است جهت تبیین و ترویج بذر پیشنهاد از یک رویکرد نظام‌مند و علمی تبعیت گردد. به عبارتی دیگر، منشاء اصلی شکل‌گیری بذر پیشنهاد باید مسائل فراروی شرکت بوده و مساله‌مدار باشد. در همین راستا، نگارندگان در تبیین و ارائه الگوی حاضر تلاش نموده‌اند تا ذینفعان کلیدی و ابزارهای اصلی فراروی شکل‌گیری بذر پیشنهاد را مورد شناسایی قرار دهتد و معتقدند با ارائه الگوی حاضر می‌توان در شکل‌دهی بذر پیشنهاد با رویکرد مساله‌مدار اقدام نموده و از فرآیند ذهنی پرهیز و به یک رویکرد نظام‌مند و مساله‌مدار متکی شد.

کلیدواژه‌ها


- ابیلی، خدایار ؛ نادری، ابوالقاسم ؛ یزدانی‌اورعی، بدرالدین، ناستی‌زایی، ناصر. (1392). طراحی الگوی مدیریت مشارکتی(مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی،     سال ششم، شماره 21، ص 102.
2- ابطحی‌فروشانی، زینب‌السادت ؛ فرصتکار، احسان ؛ خوشنواپور، نادر ؛ ابطحی‌فروشانی، سیدتقی. (1394). تحلیل ذی‌نفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه – قدرت(مطالعه موردی: طرح‌های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی)، ماهنامه علمی - ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره  127، ص 33.
3- ایمایی، ماساکی. (1372). کایزن: کلید موفقیت رقابتی ژاپن، محمدحسین سلیمی(مترجم)، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
4- حشمتی، محمدرسول ؛ خوراکیان، علیرضا ؛ مهارتی، یعقوب. (1393). بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت‌محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه‌های اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سوم، شماره 1، ص 76.
5- خاکی، غلامرضا. (1391). روش تحقیق با رویکرد    پایان‌نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
6- رهنورد، فرج‌اله. (1380). عوامل بازدارنده مدیریت مشارکتی، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص 59-55.
7- طوسی، محمدعلی. (1380). بالندگی سازمانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص      270-271.
8- مصوبات برنامه 2-6 (اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار) از هفت برنامه تحول در نظام اداری. (1384). انتشارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،        صص 125-124.  
9- همدانی، علی‌الله. (1379). جایگاه روابط کار در  مدیریت مشارکتی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 3.
10- Buech, V.A., & Michel,  K. (2010). Suggestion Systems in Organizations: What Motivates Employees to Submit Suggestions?, European Journal of Innovation Management, 13(4).
11- Clegg, C.K., Unsworth, O., & Epitropaki,  G.P. (2002). Implicating Trust in the Innovation Process, Journal of Occupational & Organizational Psychology, 75 (4).
12- Freeman, R.E. (2004). A Stakeholder Theory of Modern Corporations, Ethical Theory and Business, 7th Edition.
13- Friedman, A.L., & Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and Practice, Oxford University Press.
14- Grant, A.M. & Sumanth, J.J. (2009). Mission Possible? The Performance of Prosaically Motivated Employees Depends on Manager Trustworthiness, Journal of Applied Psychology,  94 (4).
15- Mohammadi, H. (2015). Surveying and Identify Barriers to Successful Implementation of Recommendations System Aimed at Improvement of Participatory Management       (a Case Study of Gas Corporation of Mazandaran Province, Iran), BUSQUERET,      1 (2), P.457.
16- Nadeem, O., & Fischer, T.B. (2011). An evaluation framework for effective public participation in EIA in pakiston, Environmental impact assesement, (3) 1, P.36.
17- Pylee, M.V., &  simon, G. (1997). Industrial relations and personnel management, New Delhi: Vikas publishing House PVT Ltd, P.P. 37-38.
18- Thurston, W.E., Mackean, G.,  Vollman, A., Casebeer, A., Wober, M., Maloff, B., & Bader, J. (2009). Public participation in regional health policy: a theoretical framework health policy, (73).