ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبه بندی حالت های شکست با استفاده از FMEA تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مورد مطالعه: یک شرکت تولید کننده چرخ دنده و گیربکس های صنعتی فعال در قم)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن یک روش ساختار یافته است که می تواند به ما در شناسایی حالت های شکست در یک سیستم، ارزیابی تاثیر آنها و برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی کمک نماید. با وجود کاربرد گسترده این روش در بسیاری از صنایع، این روش کمبودهایی نیز دارد. در روش سنتی تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن، برای هر حالت شکست سه شاخص ریسک: شدت، احتمال وقوع و قابلیت تشخیص ارزیابی می شود و از حاصلضرب این اعداد نمره اولویت ریسک بدست می آید. هنگامی که دو یا چند حالت شکست دارای نمره اولویت مشابهی باشند تیم ارزیابی در مقیاس رتبه بندی این سه شاخص دچار اختلاف نظر می شود. ضعف دیگر این روش این است که برای هر کدام از این سه شاخص وزن یکسانی در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش این است که یک رویکرد جدیدی را برای غلبه بر این کمبودها ارائه نماید. بنابراین، در این مقاله یک کد اولویت بندی ریسک برای رتبه بندی حالت های شکست در زمانی که دو یا چند حالت شکست دارای نمره اولویت ریسک مشابهی باشند، مورد استفاده قرار می گیرد. برای وزن دهی سه فاکتور ریسک نیز از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نهایتاً برای اعتبار بخشی مدل مطرح شده، تلاش گردید تا آن را در یک کارخانه تولیدی بکار بگیریم.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Chin, K. S., Chan, A., & Yang, J. B. (2008). Development of a fuzzy FMEA based product design system. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 36(7-8), 633-649.
  2. Chang, K. H., & Cheng, C. H. (2011). Evaluating the risk of failure using the fuzzy OWA and DEMATEL method. Journal of Intelligent Manufacturing, 22(2), 113-129.
  3. Suresh, A., Pramod, V. K., & Pramod, V. R. (2017). Failure Mode Effect Analysis in a Frying Pan Manufacturing Industry.
  4. John B. Bowles and C. Enrique Peláez, 1995. “Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis”, Journal of Reliability Engineering and System Safety, vol. 50, pp. 203-213.
  5. Yang, C., Shen, W., Chen, Q., & Gunay, B. (2018). A practical solution for HVAC prognostics: Failure mode and effects analysis in building maintenance. Journal of Building Engineering, 15(Supplement C), 26-32. doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.10.013
  6. Tubis, A. (2017, September). Process Assessment of Risks in the Production Company with the Use of Linguistic Variables and the FMEA Analysis. In International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance (pp. 368-379). Springer, Cham.Bowles, J .B. 1988. The new SAE FMECA standard. Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability Symposium, Anaheim, CA, pp. 48-53.
  7. Jiang, W., Xie, C., Zhuang, M., & Tang, Y. (2017). Failure mode and effects analysis based on a novel fuzzy evidential method. Applied Soft Computing, 57, 672-683.
  8. Zhou, Q., & Thai, V. V. (2016). Fuzzy and grey theories in failure mode and effect analysis for tanker equipment failure prediction. Safety Science, 83(Supplement C), 74-79. doi:https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.11.013
  9. Aslani, R., Feili, H., & Javanshir, H. (2014). A hybrid of fuzzy FMEA-AHP to determine factors affecting alternator failure causes. Management Science Letters, 4(9), 1981-1984.
  10. N. Sellappan   K. Palanikumar, 2013. “Development of Modified Evaluation and Prioritization of Risk Priority Number in FMEA”. International Journal of Engineering (IJE), Volume (7) : Issue (1), pp. 32-43.
  11. Zammori, F., & Gabbrielli, R. (2012). ANP/RPN: a multi criteria evaluation of the Risk Priority Number. Quality and Reliability Engineering International, 28(1), 85-104.
  12. Liu, H. C., Liu, L., Liu, N., & Mao, L. X. (2012). Risk evaluation in failure mode and effects analysis with extended VIKOR method under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 39(17), 12926-12934.
  13. Chang, D. S., & Paul Sun, K. L. (2009). Applying DEA to enhance assessment capability of FMEA. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(6), 629-643.
  14. Seyed-Hosseini, S. M., Safaei, N., & Asgharpour, M. J. (2006). Reprioritization of failures in a system failure mode and effects analysis by decision making trial and evaluation laboratory technique. Reliability Engineering & System Safety, 91(8), 872-881.
  15. Garcia, P. A., & Schirru, R. (2005). A fuzzy data envelopment analysis approach for FMEA. Progress in Nuclear Energy, 46(3), 359-373.
  16. Braglia, M., Frosolini, M., & Montanari, R. (2003). Fuzzy TOPSIS approach for failure mode, effects and criticality analysis. Quality and Reliability Engineering International, 19(5), 425-443.
  17. کاووسی زهرا, ستوده زاده فاطمه, فردید مژگان, غلامی مریم, خجسته فر مرضیه, حاتم محبوبه, تحیتی زهرا, فرهادی غلامرضا. (1396). بررسی خطاهای فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا(FMEA)، بیمارستان، 16(3)، 70-57.
  18. جعفری اسکندری میثم, علی بیگی لیلا، (1395)، ارائه ریوکرد تحلیل یسک پروژه­های شرکت­های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA، رشد فناوری، 12(48)، 29-37.
  19. عبداله زاده غلامرضا، حقیقی فرشیدرضا, طاهری محمدجواد, راستگو سیما، (1395)، ارزیابی خطرپذیری لرزه­ای پل­های شهر بابلسر در حالت بهره برداری با استفاده از روش FMEA-Fuzzy، پژوهشنامه حمل و نقل، 13(3)، 52-65.
  20. قادری سپیده , رحیمی آذرنوش, هدایتی فر محسن, عرب نجفی [D1] سیدمحمد،(1394)، ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA  (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17(2)، 61-71.
  21.  میرغفوری سیدحبیب اله, اسدیان اردکانی فائزه, عزیزی فاطمه، (1393)، توسعه مدلی برای تجزیه و تحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از FMEA و تحلیل پوششی داده­ها،  مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 7(2)، 343-363.
  22. جوزی سیدعلی, جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله, افضلی بهبهانی نگار،(1393)، شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)، سلامت و محیط زیست، 7(1)، 55-64.
   1. Stamatis D H (1997), Failure Mode and Effects Analysis: FMEA from Theory to Execution, Productivity Press India Pvt. Ltd., Madras.
   2. Sellappan, N. and R Sivasubramanian, 2008, “Modified Method for Evaluation of Risk Priority Number in Design FMEA”, The Icfai Journal of Operations Management, Vol. VII, No. 1,p44-52.
   3. ellappan, N. and R Sivasubramanian, 2008, “Modified Method for Evaluation of Risk Priority Number in Design FMEA”, The Icfai Journal of Operations Management, Vol. VII, No. 1,p44-52.
   4. قدسی پور،حسن. (1379). تحلیل فرایند سلسله مراتبی(AHP)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران.
   5. آذر، عادل، رجب زاده، علیرضا).1389.( تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
    1. Bojan Srdjevic , Yvonilde Dantas,2008, “ The use of data envelopment analysis for technology selection”. Computers and Industrial Engineering, v.54 n.1, p.66-76.
    2. Chen,S.J.. , hwang C.L., hwang, F.P, 1992, “ fuzzy multiole attribute decision making” , Lecture Notes  in Economics and Mathematical system, 375.