برآورد هزینه ی فعالیت های مراکز خدماتی دولتی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (مطالعه ی موردی یک سازمان خدماتی دولتی در ایران)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی اجتماعی - دانشگاه خوارزمی

چکیده

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی ارزان در سال‌های اخیر و داشتن نگرش‌هایی همچون رضایت مشتریان، مدیریت فعالیت‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. موفقیت و تداوم فعالیت در محیط رقابتی جدید، مستلزم استفاده از روش‌های نوینی است که کسب‌وکار را در رده جهانی قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای رقابتی در این زمینه، عامل قیمت و تعیین بهای تمام‌شده خدمات و محصولات است. تعیین بهای تمام‌شده صحیح و واقعی از جهات عمده‌ای دارای اهمیت است. بهای تمام‌شده در تصمیم‌های قیمت‌گذاری فروش، تعیین سودوزیان، کنترل و کاهش هزینه‌های تولید یا حذف یک محصول یا ارائه یک خدمت و بسیاری موارد دیگر مؤثر است. یکی از روش‌های ارائه‌شده برای محاسبه بهای تمام‌شده‌ی محصولات و خدمات استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا(TDABC[1]) می‌باشد که به‌عنوان یک راه‌کار برای پوشش دهی نقاط ضعف روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC[2]) ارائه گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از رویکرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا قیمت تمام‌شده‌ی محصولات و خدمات نهایی ارائه‌شده در یک سازمان خدماتی دولتی ایران را محاسبه و میزان اختلافات موجود در سیستم‌های هزینه‌یابی قدیمی و جدید و تأثیر آن بر بودجه‌بندی عملیاتی، کارایی و اثربخشی سیستم را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و درنهایت بر اساس نتایج حاصله میزان سود ده بودن و یا ضرر ده بودن فعالیت‌های انجام‌شده را تنها از منظر مالی موردبررسی قرارداد. روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته از خبرگان و توسط پژوهشگر صورت گرفته و نتایج حاصله نیز نشان از اختلافات بین میزان هزینه‌های صرف شده و درآمدهای کسب‌شده و ضرر ده بودن فعالیت‌های انجام‌شده در سازمان موردنظر است.[1] Time driven activity based cost


[2] Activity based cost

کلیدواژه‌ها


بــر مبنــای فعالیــت در بودجه ریــزی بــر مبنــای عملکــرد در .)1386(آذر 189. حســابدار مجلــه شــماره ” ســازمان های دولتــی .)1386 . انــواری رســتمی، علی اصغــر و عصمــت رضایــی ( 2 ای ســودآوری اعتبــارات بانکــی عقــود اســلامی ارزیابــی مقایســه بــه روش بهایابــی بــر مبنــای فعالیــت و روش بهایابــی صنعتــی، موردمطالعــه بانــک توســعه صــادرات، بررســی های حســابداری و -42 23 صــص 48حسابرســی بررســی ساده ســازی “ .)1393. خــدا رحــم، ب. ون. ب. منــش (3 سیســتم هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت مبتنــی بــر محــرک فصلنامــه علمــی پژوهشــی، دانــش حســابداری و ” زمان گــرا
حسابرسی مدیریت سال سوم (شماره دهم). به کارگیــری مــدل “ .)1391 . ســلطانی، س. خ. وم. م. کلانــی ( 4 هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت زمــان گــرا در شــرکت های فصلنامــه علمــی پژوهشــی حســابداری مدیریــت ســال ”تولیــدی پنجــم (شــماره پانزدهــم). ارزیابــی تطبیقــی “ .)1390. نمــازی، محمــد و امیــن ناظمــی ( 5 ســودمندی اطلاعــات سیســتم هزینه یابــی بــر مبنــای فعالیــت بــا هزینه یابــی ســنتی در بانکــداری الکترونیــک (مــورد مطالعــه ، مقالــه منتشرنشــده.” بانــک کشــاورزی ایــران) 6.Al Nasser, A. and Li W. (2008).Why Did ABC Fail at the Bank of China?, Management Accounting QuarterlySpring, Vol. 9, No. 3, PP.7-14. 7.Carenys, J. and Sales, X. (2008). Costing the Bank
ing Services: A Management Accounting Approach, Journal of Money, Investment and banking, Iss. 6, PP. 35-53. 8.Fuster, J. (2007). Management Accounting in Spanish Saving Banks: An Empirical Investigation, Journal of Performance Management, Vol. 20، No.1, PP.33-65. 9. Hao, S., and R. Ding (2008). “Design of Activity Based Model Based on the Reciprocal Cost Sharing”, International Workshop of Modeling, Simulation and Optimization. Kaplan, A. L., et al. (2014). “Measuring the cost of care in benign prostatic hyperplasia using time-driven activity-based costing (TDABC).” Healthcare. 10.Kaplan, R.S. and Anderson، S. (2007).Time Driven Activity Based Costing: A Simpler and more Powerful Path to HigherProfits, Harvard Business School Press,1st Ed. 11.Schutzer, M. E., et al. (2014). “Time Driven Activity-Based Costing: An Economic Analysis of WholeBreast Radiation Therapy Versus Balloon-Based Brachytherapy in the Management of Early-Stage Breast Cancer.” International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 901 12. Vieira, R. and Hoskin، R. (2004). Management Accounting Change in the Financial Services Sector: The Implementation of Activity Based Costing in a Portuguese Bank, Working Paper presented at the Fourth Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference.