استانداردسازی، اثربخشی آموزشی و مقایسه تطبیقی الگوهای ارزشیابی با ارائه ی الگوی جامع ارزشیابی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

توجه به روند سریع رشد علم و فناوری و تخصصی شدن فرآیند آموزش از طرفی و همچنین اثربخشی و بهره‌وری آموزشی از طرف دیگر، سازمان‌ها و نهادهای استانداردسازی را بر آن ساخت تا به این فرآیند نگاه ویژه‌ای داشته باشند و یکی از مسائل اصلی آن‌ها، سنجش میزان اثربخشی آموزش‌هاست؛ چرا که با درنظر گرفتن منابع هزینه شده برای دوره‌های آموزشی،‌ خواهان دسترسی به نتایج و خروجی این هزینه می‌باشند، تا آن را به سرمایه‌گذاری بدل کنند. ارزشیابی به عنوان وسیله‌ای معتبر برای قضاوت درباره کیفیت، اجرا، ارزش‌ و یا اثربخشی برنامه‌ریزی‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند و موجبات انتخاب یا تصمیم‌گیری‌های منطقی، برای اصلاح و تغییر را در اختیار مجریان قرار می‌دهد. در این مقاله ضمن مـعرفی الگـوهای مختلف ارزشیابی آموزشی و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر به ارایۀ الگوی جامع  در جهت استفاده سازمان‌ها و نهادهای استانداردسازی پرداخته است. نتایج مقایسه تطبیقی نشان‌دهندۀ آن است که ترکیب الگوی فیلیپس که توسعه یافته الگوی کرک پاتریک می باشد با الگوی استاندارد ایزو 10015 را می‌توان به عنوان الگوی جامع ارزشیابی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها


  1. بختیاری،‌یزدان؛ کیانی منش،کامران. الگوهای ارزشیابی آموزش(با تاکید بر تجربه های نوین و کاربردی).تهران: انتشارات تمدن علمی،1393.
  2. حق‌دوست،رضا.ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت مرکز استاندارد  از دیدگاه شرکت‏کنندگان. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه خوارزمی،1392.
  3. خراسانی، اباصلت . ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سازمانی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،1391.
  4. فتحی واجارگاه، کورش ؛ دیبا واجاری، طلعت. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی. تهران: انتشارات آییژ،1384.
  5. قهرمانی، محمد. مدیریت آموزش سازمانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی،مرکز چاپ و انتشارات،1388.
  6. مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو10015. فصل نامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال پنجم، شماره 1، بهار 1394.
  7. مؤسسه‌ی آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز استاندارد دفاعی ایران. مدیریت کیفیت- راهنمای آموزش،IDS-ISO 10015 2nd.Edition:2009, ISO 10015:1999، انتشارات مبنای خرد، ویرایش دوم،1388.