ارائه ی الگویی جهت انتخاب مناسب ترین تکنیک ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در شرایط کنونی وجود عدم قطعیت‌ها، محیط پیرامون سازمان‌ها را تبدیل به محیطی پر از بحران نموده است. توجه به ماهیت نامطمئن پروژه‌ها و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت انکارناپذیری مدیریت ریسک پروژه را آشکار می‌سازد. با ایجاد نگرش علمی به مدیریت ریسک، معرفی علمی و جامع فرآیند و تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توان زمینه‌ساز تدوین و کاربرد نظام‌مند مدیریت ریسک پروژه در کشور و نیز استقرار آن در شرکت ها گردید. مطالعه حاضر با معرفی اجمالی مدیریت ریسک پروژه، با بهره‌گیری از استاندارد پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه[1] و استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه[2] که هر دو توسط موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده منتشر گردیده‌اند و در نهایت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (تکنیک ANP) به ارائه‌ی شبکه‌های تصمیم‌گیری مناسب جهت گزینش مناسب‌ترین ابزار و تکنیک‌های مدیریت ریسک در هریک از گام‌های مدیریت ریسک پروژه می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد گزینش صحیح ابزارها و تکنیک‌های مناسب برای هریک از گام‌های مدیریت ریسک در ابتدای پروژه، ضمن شفاف نمودن نقشه‌ی راه مدیریت ریسک پروژه در چرخه‌ی عمر پروژه، هزینه‌ و زمان مورد نیاز برای برنامه‌ریزی مدیریت ریسک در پروژه‌ها را کاهش خواهد داد.[1] Project  Management  Body  Of  Knowledge


[2] Practice Standard  For  Project  Risk  Management

کلیدواژه‌ها


  1. کندریک، تام، شناسایی و مدیریت ریسک پروژه. ترجمه مرتضی کشفیان ریحانی ]تهران[، جهاد دانشگاهی،1388
  2. اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری‌های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران
  3. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, 2013
  4. Jorion, Philippe ,2000. Value at Risk: The New Benchmark for ManagingFinancial Risk, 2nd. Ed., McGraw Hill.
  5. Project Management Institute, Practice Standard for Project Risk Management,2009
  6. Chapman C, Ward S.1997, Project Risk Management: Processes,Techniques and Insights. John Wiley,.
  7. Nicholas,John and Steyn, Herman.2012. Project Management for Engineering, Business and Technology. Fourth edition. Routledge. New York
  8. Gang, Bon and Zhao, Xianbo,Ping Toh, Li.2013. Risk management in small construction projects in Singapore: Status, barriers and impact, International Journal of Project Management. JPMA-01501; No of Pages 9
  9. Land, Richard ,2007. Project Risk Management Handbook (Threats andOpportunities), 2nd ed., Press: Office of Statewide Project Management Improvement (OSPMI).

Fairley R.1994. Risk Management for Software Projects. IEEE Software 1994;57±67.