مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

امروزه مشکلات و مسایل زیست محیطی به علت توجه روز افزون مشتریان به مسائل زیست محیطی و تقاضای آن­ها برای کالاهای دوستدار محیط زیست و همچنین مقررات زیست محیطی حاکم بر جوامع تبدیل به یکی از اصلی­ترین و مهم­ترین مسائل مورد توجه سازمان­ها و صنایع گردیده است. سیستم­های مدیریت زیست محیطی بر پایه استانداردهای ایزو 14001به منظور ارزیابی و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان­ها به وسیله ایجاد چارچوبی به منظور ارزیابی و پایش فرآیندها برای تمامی جنبه­های مرتبط زیست محیطی ایجاد شده و توسعه یافته­اند.در مقاله حاضر به بررسی عوامل حیاتی موفقیت سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) بر پایه ایزو 14001 در صنایع و سازمان­ها پرداخته خواهد شد. عوامل حیاتی موفقیت سیستم­های مدیریت زیست محیطی به منظور دستیابی به نتایج عملکرد زیست محیطی مطلوب و مورد توجه ذینفعان، باید به صورت جدی مورد توجه این­گونه سازمان­ها قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


 1. رسالت­پور، مریم (1373). رابطه سبک مدیریت با رضایت شغلی کارکنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 2. شاه محمدی, ع., & علی مرادی, م. (1392). بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان. مطالعات رسانه ای 8 (22), 161-171.‎
 3. نوری ایرج, غفاری آشتیانی پیمان, & مردانی عباس. (1390). بررسی فاکتورهای اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)، ایزو 14001 با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط اراک)، پژوهش های مدیریت، 89، 87-106.
  1. Ankrah, N. A., & Langford, D. A. (2005). Architects and contractors: a comparative study of organizational cultures. Construction Management and Economics, 23(6), 595-607.
  2. Beamon, B.M. (1999), “Designing the green supply chain”, Logistics Information Management, Vol. 12 No. 4, pp. 332-42.
  3. Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship, talent segmentation, and sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition. Human Resource Management, 44(2), 129-136.
  4. Bragg, S., Knapp, P. and McLean, R. (1993), Improving Environmental Performance: A Guide to a Proven and Effective Approach, Technical Communications (Publishing) Ltd, Australia.
  5. Campos, L. M. (2012). Environmental management systems (EMS) for small companies: a study in Southern Brazil. Journal of Cleaner Production, 32, 141-148.
  6. Chandrashekar, A., Dougless, T. and Avery, G.C. (1999), “The environment is free: the quality
   analogy”, Journal of Quality Management, Vol. 4 No. 1, pp. 123-43.
  7. Cheung, S. O., Wong, P. S., & Lam, A. L. (2012). An investigation of the relationship between organizational culture and the performance of construction organizations. Journal of Business Economics and Management, 13(4), 688-704.
  8. Cheung, S. O., Wong, P. S., & Wu, A. W. (2011). Towards an organizational culture framework in construction. International Journal of Project Management, 29(1), 33-44.
  9. Chin, K. S., Chiu, S., & Rao Tummala, V. M. (1999). An evaluation of success factors using the AHP to implement ISO 14001-based EMS. International Journal of Quality & Reliability Management, 16(4), 341-362.
  10. Clark, D. (1999). What drives companies to seek ISO 14000 certification.Pollution Engineering1(3), 14.
  11. Cline, K. D. (2000). Defining the implementation problem: Organizational management versus cooperation. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(3), 551-572.
  12. Coffey, V. (2002). Assessing organizational culture? value management to the rescue. Value Manager, 8(3), 6-13.
  13. Delmas, M. (2001). Stakeholders and competitive advantage: the case of ISO 14001. Production and Operations Management, 10(3), 343-358.
  14. Eng Ann, G., Zailani, S., & Abd Wahid, N. (2006). A study on the impact of environmental management system (EMS) certification towards firms' performance in Malaysia. Management of Environmental Quality: An International Journal, 17(1), 73-93.
  15. Evenson, R. (1997), Customer Service 201: Managing Your People to Be Their Best, Bull’s Eye Publishing, Whitehouse Station, NJ.
  16. Florida, R. (1996), “Lean and green: the move to environmentally conscious manufacturing”,
   California Management Review, Vol. 39 No. 1, pp. 8-33.
  17. Florida, R. and Davison, D. (2001), “Gaining from green management: environmental
   management system inside and outside the factory”, California Management Review,
   Vol. 43 No. 3, pp. 64-84.
  18. Handfield, R.B., Ragatz, G.C., Peterson, K.J. and Monczka, R.M. (1999), “Involving suppliers in new product development”, California Management Review, Vol. 42 No. 1, pp. 59-82.
  19. Hanna, M. D., Rocky Newman, W., & Johnson, P. (2000). Linking operational and environmental improvement through employee involvement. International Journal of Operations & Production Management, 20(2), 148-165.
  20. Hariz, S., & Bahmed, L. (2013). Assessment of environmental management system performance in the Algerian companies certified ISO 14001. Management of Environmental Quality: An International Journal, 24(2), 228-243.
  21. Heras, I., & Arana, G. (2010). Alternative models for environmental management in SMEs: the case of Ekoscan vs. ISO 14001. Journal of Cleaner Production, 18(8), 726-735.
  22. Hessami, H. Z., Golsefid-Alavi, M., Shekaf, S. M., & Mavi, R. K. (2012). Evaluation of success factors of ISO 14001-Based EMS implementation and ranking the cement industry uUsing the TOPSIS method. Journal of Applied Environmental Biological Science, 2(10), 523-530.
  23. Hormozi, A. (1997), “ISO 14000: the next focus in standardization”, SAM Advanced Management Journal, Vol. 62 No. 3, pp. 32-41.
  24. Kaur, H. (2011). Impact of human resource factors on perceived environmental performance: An empirical analysis of a sample of ISO 14001 EMS companies in Malaysia. Journal of Sustainable Development4(1), 211.
  25. Kiani Mavi, R., Golsefid-Alavi, M., Madan shekaf, S., Zand Hessami, H., & Soleimani Nezhad, N. (2012). Evaluation and Ranking of Success Factors and Benefits of ISO 14001 Based EMS Implementation Using the TOPSIS Method. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 2(8), 419-427.
  26. Kinsella, J. (1994). ISO 14000 standards for environmental management. In ISO 14000 standards for environmental management.
  27. Kirschner, E. (1995). Environmental-Management Systems Get Worldwide Benchmark. Chemical & Engineering News, 73(14), 13-13.
  28. Lam, P. T., Chan, E. H., Poon, C. S., Chau, C. K., & Chun, K. P. (2010). Factors affecting the implementation of green specifications in construction. Journal of Environmental Management, 91(3), 654-661.
  29. Lamming, R. and Hampson, J. (1995), “The environment as a supply chain management issue”, British Academy of Management Annual Conference: Revitalising Organisations: The
   Academic Contribution
   , Sheffield, 11-13 September, pp. 41-53.
  30. Lee, S. Y. (2008). Drivers for the participation of small and medium-sized suppliers in green supply chain initiatives. Supply Chain Management: An International Journal, 13(3), 185-198.
  31. Lim-Teck, G., & Lee-Peng, T. (2001). ISO 14000: the answer for environmental management implementation: the Malaysian case. Total Quality Management, 12(2), 223-229.
  32. Lim-Teck, G., & Lee-Peng, T. (2001). ISO 14000: the answer for environmental management implementation: the Malaysian case. Total Quality Management12(2), 223-229.
  33. Linnenluecke, M. K., & Griffiths, A. (2010). Corporate sustainability and organizational culture. Journal of world business, 45(4), 357-366.
  34. Maltby, J. (1995), “Environmental audit: theory and practices”, Managerial Auditing Journal, Vol. 10 No. 8, pp. 15-16.
  35. Marcus, P.A. and Willig, J.T. (1997), Moving ahead with ISO 14000, John Wiley & Sons, Ontario.
  36. Massoud, M. A., Fayad, R., El-Fadel, M., & Kamleh, R. (2010). Drivers, barriers and incentives to implementing environmental management systems in the food industry: A case of Lebanon. Journal of Cleaner Production, 18(3), 200-209.
  37. Miles, M.P. and Covin, J.G. (2000), “Environmental marketing: a source of reputational
   competitive and financial advantage”, Journal of Business Ethics, Vol. 23 No. 3, pp. 299-311.
  38. Mitsuhashi, T. (1998). ISO 14001 and the role of top management. APO News, 12.
  39. Morovati-Sharifabadi, A., Naser Sadrabadi, A., & Namakshenas-Jahromi, M. (2014). Evaluation of the Effective Factors on Organizational Success in Implementation of Environmental Management System (EMS): A case of Iranian Tile and Ceramic Industry. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 3 No. 12, pp. 816-821.
  40. Morrison J, Cushing KK, Day Z, Speir J.(2000). Managing a better environment: opportunities and obstacles for ISO 14001 in public policy and commerce. Occasional paper. Oakland, CA: Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, p. 1-9.
  41. Nattrass, B., Altomare, M., & Hawken, P. (2013). The natural step for business: Wealth, ecology & the evolutionary corporation. New Society Publishers.
  42. Nishitani, K. (2010). Demand for ISO 14001 adoption in the global supply chain: An empirical analysis focusing on environmentally conscious markets. Resource and Energy Economics, 32(3), 395-407.
  43. Noeke, J. (2000), “Environmental management systems for universities: a case study”,
   International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 1 No. 3, pp. 237-43.
  44. Petroni, A. (2001). Developing a methodology for analysis of benefits and shortcomings of ISO 14001 registration: lessons from experience of a large machinery manufacturer. Journal of cleaner production9(4), 351-364.
  45. Petroni, A. (2001). Developing a methodology for analysis of benefits and shortcomings of ISO 14001 registration: lessons from experience of a large machinery manufacturer. Journal of cleaner production, 9(4), 351-364.
  46. Phillips, L. (2007). Go green to gain the edge over rivals. People Management, 23(9).
  47. Pimenova, P., & Van Der Vorst, R. (2004). The role of support programmes and policies in improving SMEs environmental performance in developed and transition economies. Journal of Cleaner Production, 12(6), 549-559.
  48. Quazi, H.A. (1999), “Implementation of an environmental management system: the experience of companies operating in Singapore”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 99 No. 7, pp. 302-11.
  49. Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2008). Green HRM: A review, process model, and research agenda. University of Sheffield Management School Discussion Paper, (2008.01).
  50. Rodriguez, G., Alegre, F. J., & Martinez, G. (2011). Evaluation of environmental management resources (ISO 14001) at civil engineering construction worksites: a case study of the community of Madrid. Journal of environmental management, 92(7), 1858-1866.
  51. Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of management Journal, 40(3), 534-559.
  52. Sakr, D. A., Sherif, A., & El-Haggar, S. M. (2010). Environmental management systems' awareness: an investigation of top 50 contractors in Egypt. Journal of Cleaner Production, 18(3), 210-218.
  53. Sambasivan, M., & Fei, N. Y. (2008). Evaluation of critical success factors of implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia. Journal of cleaner production, 16(13), 1424-1433.
  54. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2005). A quarter-century review of human resource management in the US: The growth in importance of the international perspective. Management Revue, 11-35.
  55. Sharfman, M., Ellington, R.T. and Meo, M. (1997), “The next step in balancing ‘green’:
   life-cycle-oriented environmental management”, Business Horizons, Vol. 30 No. 3, pp. 13-22.
  56. Sheldon, C. (Ed.) (1997), ISO 14001 and beyond: EMS in the Real World, Green Leaf Publications, New York, NY.
  57. Slowinski, G., Chatterji, D., Tshudy, J.A. and Friedley, D.L. (1997), “Are you a leader in
   environmental R&D?”, Technology Management, Vol. 40 No. 3, pp. 47-54.
  58. Soo Wee, Y., & Quazi, H. A. (2005). Development and validation of critical factors of environmental management. Industrial Management & Data Systems, 105(1), 96-114.
  59. Vinten, G. (1996), “The objectives of the environmental audit”, Environmental Management and Health, Vol. 7 No. 3, pp. 12-21.
  60. Wagner, J. (2001a), “Company-wide ISO 14001 certification”, Pollution Engineering, Vol.33 No. 9, p. 216.
  61. Wagner, J. (2001b). Company-wide ISO 14001 certification. Pollution Engineering, 33(10), 52.
  62. Wagner, M. (2013). ‘Green’human resource benefits: do they matter as determinants of environmental management system implementation?. Journal of Business Ethics, 114(3), 443-456.
  63. Walker, H., Di Sisto, L., & McBain, D. (2008). Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors. Journal of purchasing and supply management, 14(1), 69-85.
  64. Wong, P. S., & Zapantis, J. (2013). Driving carbon reduction strategies adoption in the Australian construction sector–The moderating role of organizational culture. Building and Environment, 66, 120-130.
  65. Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of operations management, 22(3), 265-289.
  66. Zhu, Q., Geng, Y., Fujita, T., & Hashimoto, S. (2010). Green supply chain management in leading manufacturers: Case studies in Japanese large companies. Management Research Review, 33(4), 380-392.
  67. Zutshi, A., & Sohal, A. (2004). Environmental management system adoption by Australasian organisations: part 1: reasons, benefits and impediments. Technovation, 24(4), 335-357.