الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌های نفتی با بهره‌‎گیری از استاندارد PMBOK

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

امروزه افزایش هزینه و پیچیدگی‌های موجود در پروژه‌ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک‌های موجود درمحیط‌های تجاری از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه به منظور کاهش خطرپذیری و انحراف پروژه از اهداف تعیین شده، استفاده از مدیریت ریسک را در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند. مدیران ارشد سازمان‌ها همواره به‌دنبال راهکارهایی می‌باشند که پروژه‌ها را در قالب زمان، کیفیت و بودجه‌ی تعیین شده به اتمام برساند، بدیهیست دلیل اصلی عدم موفقیت پروژه‌ها در قالب زمان، کیفیت و بودجه‌ی تعیین شده، مدیریت نامناسب ریسک‌ها در پروژه می‌باشد. با ایجاد نگرش علمی به مدیریت ریسک، معرفی علمی و جامع فرآیند و تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌توان زمینه‌ساز تدوین وکاربرد نظام‌مند مدیریت ریسک پروژه در کشور و نیز استقرار آن در شرکت‌ها گردید.
مطالعه‌ی حاضر پس از معرفی اجمالی مدیریت ریسک پروژه، با بهره‌گیری از استاندارد پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه[1] و استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه[2]، به معرفی یک شبکه‌ی تصمیم‌گیری مناسب پرداخته است. سپس با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(تکنیک [3]ANP) سعی در رتبه‌بندی مناسب‌ترین تکنیک‌ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه در صنایع نفتی نموده‌‌ است. از این طریق می‌توان فرآیند مدیریت ریسک معرفی شده در استاندارد PMBOK را، که فرآیندی زمان‌بر و نیازمند هزینه‌‌ی زیادی می‌باشد، به صورت آگاهانه تلخیص و تسطیح نمود. نتایج این امکان را فراهم می‌کند که هر سازمان با توجه به آستانه پذیرش ریسکِ خود در سطوح مدل پیشنهادی ورود نماید و این موضوع ضمن شفاف نمودن نقشه‌ی راه مدیریت ریسک پروژه در چرخه‌ی عمر پروژه، هزینه‌ و زمان مورد نیاز برای برنامه‌ریزی مدیریت ریسک در پروژه‌ها را کاهش خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


  1. باقری، س،"ارائه‌ی الگویی جهت انتخاب مناسب‌ترین تکنیک‌ها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه" ، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، زمستان 1394، شماره 18، از ص 27 تا ص 35
  2. کندریک، تام، شناسایی و مدیریت ریسک پروژه. ترجمه مرتضی کشفیان ریحانی ]تهران[، جهاد دانشگاهی،1388
  3. (کیانی، ا. و سالاری سردری، ف. 1390. بررسی و ارزیابی اولویت‌های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP، فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره18، سال هشتم.)
  4. (اصغرپور، م. 1387. تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم).
  5. (افضلی،ا. و ولی سامانی، ج. 1389.مکان‌یابی محل‌های مناسب دفن مواد زاید جامد شهری شهر اصفهان با در نظرگرفتن اهمیت منابع آب و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای، سال هفتم، شماره1، ص 76-67.)
  6. (صادق عمل‌نیک، م.؛ انصاری‌نژاد، ا.؛ انصاری‌نژاد، ص. و میری، س.1389.یافتن روابط علی و معلولی و رتبه‌بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی به کمک ترکیب روش‌های ANP وDEMATEL  فازی گروهی، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره44، شماره2، صص212-195.)
  7. (شفابخش، غ.؛ علیزاده، ح. و اکبری، م. 1391. شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP)، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 24).
  8. دری، ب. و حمزه‌ای، ا. 1389. تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی)، مدیریت صنعتی دوره 2، شماره 4، صص 92-75.
  9. Nicholas,John and Steyn, Herman.2012. Project Management for Engineering, Business and Technology. Fourth edition. Routledge. New York

10. Project Management Institute, A Guide to the Project ManagementBody of Knowledge, FifthEdition, 2013

11. Chapman C, Ward S.1997, Project Risk Management:Processes,Techniques and Insights. John Wiley,.

12. Fairley R.1994. Risk Management for SoftwareProjects. IEEE Software 1994;57±67.

13. Project Management Institute, Practice Standard forProject Risk Management,2009