بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

قرن بیست و یکم، قرنی است که در آن، تحولات عظیم علمی و فناورانه، باعث شده است تا کشورها و بنگاه های اقتصادی برای باقی ماندن در عرصه جهانی، به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر بپردازند. درواقع، در جهانی که اقتصاد تحت تأثیر مسائل سیاسی و فناوریکی قرار دارد، چالش فراروی مدیران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) با توجه به محدودیت منابع، فشارها و تحریم های علمی، فناورانه و اقتصادی وعقب افتادگی فناوریکی، برخورد هوشمندانه و آگاهانه تر با موضوع کسب توانمندی های فناوریکی است. در این خصوص توجه و اهمیت به موضوع همکاریهای فناورانه روز به روز رو به افزایش بوده و اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه در صنایع کلیدی کشور که با تحریم های شدید ذکر شده مواجه می باشند، است.
در این پژوهش در دو مرحله نسبت به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت همکاریهای پرداخته شده است. در مرحله اول با استفاده از روش دلفی نسبت به تعیین عوامل موثر  در صنایع مذکور اقدام شده و سپس در مرحله دوم، بر اساس روش تحلیل عاملی تاییدی میزان تاثیر هر یک از این عوامل  بر هریک از معیارهای موفقیت همکاری های فناورانه ارزیابی شده است. در نهایت عواملی مانند فهم مشترک، وجود فرآیند منسجم و یکپارچه طراحی، بازنگری، تصدیق، صحه گذاری و کنترل تغییرات، اشتراک دانش، اعتماد و حمایت و پذیرش خطاها، نظام پایش و کنترل سیستماتیک و .. به عنوان عوامل کلیدی موثر بر موفقیت همکاریهای فناورانه در صنایع مورد بررسی در این پژوهش (صنایع تحریمی خاص) شناسایی شدند. 

کلیدواژه‌ها


[1]
Katila, Riitta and Mang, Paul Y, “Exploiting technological opportunities:The timing of collaborations,” Research Policy, 2003.
[2]
K.R. Harrigan, “Strategic alliances and partner asymmetries,,” Management International Review 28 (special issue), pp. 72-53, 1988.
[3]
م. ا. م. م. الیاسی, “تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعه همکاری فناورانه,” فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, pp. 73-95, 1392.
[4]
W. H. a. S. R. Hoffmann, “Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprises—an Empirical Survey,” Long Range Planning, 2001.
[5]
C. a. L. P. Marxt, “Success factors for cooperative ventures in innovation and production systems,” International Journal of Production Economics, 2002.
[6]
A. Rikkiev, “Critical Success Factors of Collaboration for Different Critical Success Factors of Collaboration for Different,” Tampere University of Technology, 2012.
[7]
ر. س. ،. و. ک. حمید, الگوی رابطه عوامل موثر در استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: کاربرد روش دلفی, فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات، دوره 25، فارسی., 1389.
[8]
F. Woudenberg, An Evolution of Delphi,, Technological Forecasting and Social Change., 1991.
[9]
ع. د. و. س. نقشبندی،, تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی, تهران: انتشارات ارسباران, 1388.
[10]
H. ́. Abdi, “Factor Rotations in Factor Analyses,” 2003.
[11]
ط. ا. ع. ا. پورعزت, “تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی,” جلد 1, 1387.
[12]
L. cronbach, “ Essentials of Psychological testing. : Harper and Row International,” 1970.
[13]
B. I. Nunnally JC, Psychometric Theory., New York: Mc Graw-Hill Inc, 1994.
[14]
M. V. V. L. Štefan Hittmár, “Proposal of model for effective implementation of innovation strategy to business,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 109, p. 1194 – 1198, 2014.
[15]
Robert Zagotta Don Robinson, “KEYS TO SUCCESSFUL STRATEGY EXECUTION,” Journal of Business Strategy Vol. 23 Iss, pp. 30 - 34, 2002.
[16]
K. L. M. a. E. P. Gary L. Neilson, “The Secrets to Successful Strategy Execution,” harvard business review, pp. 81-95, 2008.
[17]
س. م. ق. طباطبائی, “مدل های ساختار کوواریانس یا مدل های لیزرل در علوم اجتماعی,” نشریه دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه تبریز, 1384.
[18]
ع. آذر, “تحلیل مسیر و علت یابی در مدیریت,” نشریه مجتمع عالی قم، شماره پانزدم, pp. 59-96, 1381.
[19]
علیرضا علی احمدی، مهدی فتح الله، ایرج تاج الدین, نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک, تهران: تولید دانش, 1382.
[20]
ن. ف. فرهمند, مدیریت استراتژیک سازمانی, تبریز: فروزش, 1384.
[21]
l. J. &. H. Mintzberg, “reflection on the strategy process strategic thinking for the next economy,” sossey base, 2001.
[22]
ف. د. ،. ع. پ. س. م. اعرابی, مدیریت استراتژیک, تهزان: بازتاب, 1385.
[23]
و. غفاریان, “علل شکست استراتژی های سازمانی,” مدرس, 1385.
[24]
W. M. M. A. Fischl F, “Background of critical success factor Research,” www.internationaloutsourcing.dr/csf-tool/docs/workingpaper_backgroundcsf_ambergtal._final.pdf, 2005.
[25]
A. a. L. J. bruno, “Identifying and using critical success factor,” long rang planning, pp. 23-32, 1984.
[26]
ع. منوریان, مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک, تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه ریزی, 1379.
[27]
ح. ر. ش. ح. ر. ی. ع. منوریان, “شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی برنامه های استراتژیک سازمانی در عصر دانایی محور,” پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک, 1388.
[28]
ا. ه. کریمیان, “تدوین استراتژی تکنولوژی و موانع پیاده سازی آن,” فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره 8, pp. 53-86, 1384.
[29]
F. Juhan, “problem in strategy technonlogy implementation,” seminar in business strategy and international business, 2003.
[30]
F. Alamsjah, “Key Success Factors in Implementing Strategy: Middle-Level Managers’ Perspectives,” در 7thInternational Strategic Management Conference, 2011.
[31]
دلاور، علی و نقشبندی، سیامک, تحلیل آماری درروان شناسی و علوم تربیتی, تهران: ارسباران, 1386.
[32]
de Wit, A, Measurement of project success, vol. Vol. 6, International Journal of Project Management, 1988.
[33]
J. a. S. D. Pinto, “Critical success factors in R&D projects,” pp. 31-35, 1989.
[34]
K. Gidado, “Project complexity, the focal point of construction project planning,” Construction Management and Economics, pp. 213-225, 1996.
[35]
D. L. C. a. J. E. Ashley, “Determinants of construction project success,” Project Management Journal, pp. 69-79, 1987.
[36]
V. G. F. P. K. G. M. a. C. M. Sanvido, “Critical success factors for construction projects,” Journal of Construction Engineering and Management, pp. 94-111, 1992.
[37]
D. K. Y. a. L. P. Chua, “Critical success factors for different project objectives,” Journal of Construction Engineering and Management, pp. 142-150, 1999.
[38]
T. Cooke-Davies, “The 'real' success factors on projects,” International Journal of Project Management, pp. 185-190, 2002.
[39]
D. Baccarini, “The logical framework method for defining project success,” Project Management Journal, pp. 25-32, 1999.
[40]
Chan, Albert P.C.,Chan, Ada P.L., “Key performance indicators for measuring construction success,” Benchmarking: An International Journal, pp. 203-221, 2004.
[41]
A. Liu, “A reaserch model of project complexity and goal commitment effects on project outcome,” Engineering, Construction and Architectural Management, pp. 105-111, 1999.
[42]
Boynton, A.C. and Zmud, W., “An assessment of critical success factors,” MIT Sloan Management Review, pp. 17-27, 1984.
[43]
J. Rockart, “Chief executive define their own data needs,” Harvard Business Review, pp. 81-92, 1979.
[44]
Tiong, R.L.K., Yeo, K.T. and McCarthy, S.C.,, “Critical success factors in winning BOT contracts,” Journal of Construction Engineering and Management , pp. 217-228, 1992.
[45]
افشاری, میلاد ابتهاج، حمیدرضا, “ارزیابی عوامل موفقیت پروژه بر اساس مدل بلوت در شرکت مپنا,” p. 12, 1384.
[46]
D. Ashley, “New trends in risk management,” در internet's 10th International Expert Seminar on New Approaches in Project Management, Zurich, 1986.
[47]
Nguyen, Long Duy, Ogunlana, Stephen O. and Lan, Do Thi Xuan, “A study on project success factors in large construction projects in Vietnam,” Engineering, Construction and Architectural Management, pp. 404-413, 2004.
[48]
R. Atkinson, “Project management: cost, time and quality, two best guesses and aphenomenon, its time to accept other success criteria,” International Journal of Project Management, pp. 337-342, 1999.
[49]
Shenhar, A.J., Levy, O. and Dvir, D.,, “Mapping the dimensions of project success,” Project Management Journal, pp. 5-13, 1997.
[50]
Lim, C.S. and Mohamed, M.Z.,, “Criteria of project success: an exploratory re-examination,” International Journal of Project Management,, pp. 243-248, 1999.
[51]
Sadeh, A., Dvir, D. and Shenhar, A.,, “The role of contract type in the success of R&D defence projects under increasing uncertainty,” Project Management Journal, pp. 14-21, 2000.
[52]
M. Gregory, ABSOLUTE BEGINNER’S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, Que, 2012.
[53]
PMI, “AT&T Project Management Center of Excellence: Communications Leader Promotes Project Management Leadership,” PMI, 2008.
[54]
I. META Group, “Maturing to Centers of Excellence: The Next Step in IT Organization Evolution,” META Group, Inc., Stamford, CT 06902, 2004.
[55]
HP, “Road map to a Center of Excellence,” Hewlett-Packard Development Company, L.P, 2009.
[56]
Moore K, Birkinshaw JM., “Managing knowledge in global service firms: centers of excellence,” Academy of Management Executive, p. 81–92, 1998.
[57]
1. J. M. B. a. P. C. E. TONY S. FROST, “CENTERS OF EXCELLENCE IN MULTINATIONAL CORPORATIONS,” Strategic Management Journal, pp. 997-1019, 2002.
[58]
S. Sopori, “Centers of Excellence in Modern Organizations,” Tata consultancy services, 2012.
[59]
Fabi, B. and Petersen, N., “Human resource management practices in project management,” International Journal of project Management, pp. 81-87, 1992.
[60]
CĂTĂLIN POPESCU*, AUGUSTIN MITU*, DANIELA UTA *, LUMINITA ION, “Human Resource Management – a key point for SUCCESS project,” WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, pp. 170-179, 2010.
[61]
A. Belout, “Effects of human resource management on project effectiveness and success: toward a new conceptual framework,” Internattonal Journal of Project Management, pp. 21-26, 1998.
[62]
Adnane Belout, Clothilde Gauvreau, “Factors influencing project success: the impact of human resource management,” International Journal of Project Management, pp. 1-11, 2004.
[63]
Pinto JK, Slevin DP, “Project success: definitions and measurement techniques,” Project Management Journal, pp. 49-62, 1988.
[64]
Damiebi Denni-Fiberesima and Nazatul Shima Abdul Rani, “An evaluation of critical success factors in oil and gas project portfolio in Nigeria,” African Journal of Business Management, pp. 2378-2395, 2011.
[65]
L. Cronbach, Essentials of Psychological testing, New York: Harper and Row International , 1970.
[66]
(. o. P. S. a. A. o. S. A. DPSA, “Guide and toolkit on organisational design,” Departemant of Public Service and Administration of South Africa, South Africa, 2006.
[67]
K. L. Wunesch, Factor analysis, Carolina: East Carolina University, Departmant of Psychology, 2006.
[68]
W. &. S. R. Hoffmann, Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprise-An Empirical Survey”., Long Range Planning, 2001, vol34.