اولویت‌بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت کیفیت فراگیر به تدریج به امری نهادینه تبدیل شده و بسیاری از مؤسسات و صنایع در محیط‌های فرهنگی، رقابتی و در حال تغییر توجه خود را به آن معطوف کردند. گرایش زیاد سازمان‌های ایرانی نیز در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر(TQM[1]) موجب شده است که دانشگاهیان و محققان کشور نیز در سال‌های اخیر تحقیقات قابل‌توجهی در این زمینه انجام دهند. اما عدم توجه به موانع و چالش‌های اساسی موجود در بکارگیری موفقیت‌آمیز سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌های ایرانی موجب شده است که زمینه‌های لازم برای تحقق کامل این سیستم فراهم نشود. لذا شناسایی موانع بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها، اولین گام در پیاده‌سازی این سیستم محسوب  می‌شود. در این پژوهش پس از بررسی موانع اصلی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، پنج مانع اصلی اولویت‌بندی شده‌اند. بدین منظور با استفاده از تکنیک جدید تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی (SWARA)[2]، وزن نهایی موانع تعیین و به ترتیب اهمیت رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که موانع نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین مانع تولید سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز و موانع رویه‌ای نیز در اهمیت آخر شناسایی شد. لذا صنعت گاز با پرداختن به این موانع بر مبنای اهمیت، گامی بزرگ در پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیستم مدیریت کیفیت فراگیر خواهد برداشت.


 

کلیدواژه‌ها


[1]      ا. جعفرنژاد, مدیریت تولید و عملیات نوین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1393.
[2]      S. H. Cătălin, B. Bogdan, and G. R. Dimitrie, “The existing barriers in implementing Total Quality Management,” no. April, pp. 9–10, 2013.
[3]      H. Kaynak, “The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance,” J. Oper. Manag., vol. 21, no. 4, pp. 405–435, 2003.
[4]      R. Stegerean, A. Marin, and M. Gherman, “Implementing TQM in hotel industry, Managerial Challenges of the Contemporary Society,” 2009.
 [8]     A. Mosadeghrad, “Why TQM does not work in Indian healthcare organizations,” Int. J. Heal. care Qual. Assur., vol. 27, no. 4, pp. 320–335, 2014.
[9]      Loyd Eskildson, “improving the odds of TQM’s success,” Qual. Prog., vol. 27, no. 4, pp. 61–63, 1994.
[10]    L. Ilieş and E. Crişan, “Managementul Calităţii Totale,” Ed. Risoprint, vol. Cluj-Napoc, 2011.
[11]    J. Jacobsen, “Avoiding the mistakes of the past: Lessons learned on what makes or breaks quality initiatives,” J. Qual. Particip., vol. 31, no. 2, p. 4, 2008.
[12]    G. A and T. kın H, “Novel methodologies and a comparative study for manufacturing systems performance evaluations,” Inf. Sci. (Ny)., vol. 177, no. 23, pp. 5253–5274, 2007.
[13]    C. Services and D. Sandström, “Preparing to overcome the barriers of implementing a quality management system :A case study of EDB Card Services AS,” Umeå Sch. Bus. Econ., p. 106, 2011.
[14]    G. Salegna and F. Fazel, “Obstacles to implementing quality,” Qual. Prog., vol. 33, no. 7, p. 53, 2000.
[15]    A. Calvo-Mora, C. Ruiz-Moreno, A. Pic??n-Berjoyo, and L. Cauzo-Bottala, “Mediation effect of TQM technical factors in excellence management systems,” J. Bus. Res., vol. 67, no. 5, pp. 769–774, 2014.
[16]    S. C. Cavdar and A. D. Aydin, “An Experimantal Study on Relationship between Student Socio-Economic Profile, Financial Literacy, Student Satisfaction and Innovation within the Framework of TQM,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 195, pp. 739–748, 2015.
[17]    A. M. Mosadeghrad, “Why TQM programmes fail? A pathology approach.,” TQM J., vol. 26, no. 2, p. 160, 2014.
[18]    S. Feizollahi, A. Shirmohammadi, and B. Latifian, “The investigation of relationship between organization strategy, total quality management (TQM) and organization performance,” Adv. Environ. Biol., vol. 7, no. 8, pp. 1879–1885, 2013.
[19]    A. M. Mosadeghrad, “Obstacles to TQM success in health care systems,” Int. J. Health Care Qual. Assur., vol. 26, no. 2, pp. 147–173, 2013.
[20] V. Keršulienė and Z. Turskis, “Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection,” Technol. Econ. Dev. Econ., vol. 17, no. 4, pp. 645–666, 2011.
[21] S. Hashemkhani Zolfani, M. H. Aghdaie, A. Derakhti, E. K. Zavadskas, and M. H. Morshed Varzandeh, “Decision making on business issues with foresight perspective; An application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating,” Expert Syst. Appl., vol. 40, no. 17, pp. 7111–7121, 2013.
[22] S. H. Zolfani and J. Saparauskas, “New Application of SWARA Method in Prioritizing Sustainability Assessment Indicators of Energy System,” Eng. Econ., vol. 24, no. 5, pp. 408–414, 2013.