اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سفارشی‌سازی انبوه به توانمندی تولید کالاهای سفارشی برای یک بازار انبوه اشاره دارد. نوآوری می‌تواند میزان انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی یک شرکت را ارتقا دهد و استانداردسازی، شرکت را برای دستیابی به اقتصاد دامنه و مقیاس، توانمند می‌سازد، که توجه به هر دو عامل برای توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، لازم و ضروری هستند. برای بررسی روابط میان نوآوری، استانداردسازی، توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، و سرعت تحویل، یک مدل مفهومی طراحی و پیشنهاد شد. داده‌های پیمایشی از 204 شرکت تولیدی در چین جمع‌آوری شده و فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که استانداردسازی تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد. همچنین نوآوری و استانداردسازی، تأثیر مثبتی بر توانمندی سفارشی‌سازی انبوه داشته و مکمل توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه می‌باشند. نوآوری به میزان چشم‌گیری موجب افزایش سرعت تحویل می‌شود. بااین حال، تأثیر مستقیم استانداردسازی بر سرعت تحویل معنی‌دار نمی‌باشد. به‌علاوه، نوآوری و استانداردسازی به‌طور غیرمستقیم و از طریق توانمندی سفارشی‌سازی انبوه بر سرعت تحویل تأثیرگذار هستند. این مطالعه، با ارائه‌ی شواهد تجربی درمورد تأثیرات جداگانه و مشترک استانداردسازی و نوآوری بر توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه و نیز تأثیر مشترک آن‌ها بر سرعت تحویل، در توسعه‌ی ادبیات موضوع، نقش دارد. نتایج این پژوهش به مدیران در فهم و درک نقش استانداردسازی و نوآوری در بهبود توانمندی‌ و عملکرد سازمانی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


  • Wang, Zhiqiang, et al. "Effects of standardization and innovation on mass customization: An empirical investigation." Technovation 48 (2016): 79-86.‏