بررسی میزان آشنایی و به ‏کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه‏ های دانشی مدیریت پروژه در پروژه ‏های فاوایی سازمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه امام حسین (ع)

2 استاد یار علمی پژوهشی دانشگاه مالک اشتر

3 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

بررسی‏ها نشان می‏دهد نرخ شکست پروژه‏های فاوایی در دنیا نسبت به دیگر پروژه‏ها بیشتر است. پروژه‏های فاوایی سازمان دفاع  نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اغلب با مشکل افزایش هزینه، زمان و چالش کیفیت روبرو می‏شوند. نظامات و استانداردهای مدیریت پروژه حاصل بهترین تجربیات جهانی در مدیریت تعداد کثیری از پروژه‏ها می‏باشند؛ که پذیرش و استقرار آن‏ها می‏تواند از دوباره‏کاری‏ها، شکست‏ها و انحرافات متعددی جلوگیری کند. در این تحقیق که یک تحقیق پیمایشی ­است ابتدا به معرفی، بررسی و مقایسه برخی از مطرح­ترین نظامات و استانداردهای بومی و جهانی مدیریت پروژه نظیر PMBOK،PRINCII، نماتن و مپدا پرداخته شد. در ادامه بر اساس این نظامات و استانداردها، پرسش­نامه­ای طراحی گردید و در بین جامعه هدف که شامل مدیران ارشد فاوایی، مدیران پروژه­ها، مسئولین کنترل پروژه­ها و بازیگران اصلی پروژه‏ها در شرکت­ها و مؤسسات فاوایی سازمان هستند توزیع گردید. به کمک تحلیل­های توصیفی و استنباطی و نرم‏افزار آماری SPSS میزان آشنایی جامعه مورد‏‏ نظر با حوزه‏های دانشی این استانداردها و میزان پذیرش آن‏ها بررسی‌شده است. نتایج بررسی‏ها نشان می‏دهد که حوزه دانشی مدیریت ریسک و مدیریت زمان پروژه کمترین و مدیریت قلمرو پروژه بیشترین پذیرش را داشتند. سرانجام با مشخص شدن میزان انحرافات در هر حوزه امکان ارائه راه‏کارهایی برای بهبود و ارتقاء وضع موجود و بلوغ سازمان پروژه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. صبحیه م ح.“ مقایسه تطبیقی متدولوژی پرینس 2 با راهنمای PMBOK”، دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
 2.  آزادی مقدم آرانی ع. “مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا ”، دانشگاه آزاد  تهران شرق، 1385.(کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه)
 3.  عابدینی م. “ نظام مدیریت پروژه‌های دفاعی ایران (مپدا) ”، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران،1393.
 4. عابدینی، محسن؛ کوشکی، سحر؛ نظام مدیریت پروژه (IDAMS / IDPMS) و شرحی بر فرایند تحلیل نیاز، ویژه نامه تخصصی مدیریت پروژه، قرب، شماره 2 دومین کنفرانس ملی تعالی
 5.  خرمی راد ن، “راهنمای جامع PMBOK GUIDE”، کتاب الکترونیکی، تهران، 1394.
 6. محمد نژاد م، “بررسی و شناسایی نظام مدیریت پروژه فناوری اطلاعات”، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1391.
 7.  “نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) ”، شورای عالی انفورماتیک کشور،1383.
 8. شفیعی ع.“ نقش مدیریت پروژه در اجرا و پیشبرد پروژه”، فصلنامه، مدیریت فردا- 1383.
 9.  حاجی یخچالی س. “مدیریت پروژه‌های موفق با پرینس 2”، انتشارات آدینه تهران،1390.
 10.  مؤدی م. “عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد زاهدان“، دانشگاه سیستان و بلوچستان،1390.
 11.  نیلی پور طباطبائی ا. و حسینی م. “ تحلیل و مقایسه کامل استانداردهای نسخه پنجم  PMBOK و ISO 21500:2012  مدیریت پروژه”، انتشارات پارس ضیاء، اصفهان،1393.
  1.  PM, “A guide to the Project management Body Of Knowledge, 5editions (PMBOK) Project Management Institute, 2013.
  2. OGC.Managing Successful Projects with PRINCE2 Office of Government Commerce, 2013.
  3. “Managing Successful Projects with PRINCE2,” ed: Office of Government Commerce, 2009.
  4. C. Kilford, Management of Potfolios: Office of Government Commerce, 2011.
  5. Zandhuis, A and stellingwent, R (2013), ISO 21500 Guideance on Project Management A Pocket Guide, Van Haren Publication, Netroland.
  6. International organization for standardization(2012),Guidance for Project Management,electronic document
  7. P. Henderson, “Why Large IT Projects Fail,” School of Electronics and Computer Science University of Southampton, vol. SO17 1BJ, 2006.
  8.  Nelson, R. R. IT Project Management: Infamous Failures, Classic Mistakes, and Best Practices. MIS Quarterly Executive, 6(2), 67-78, 2007.
  9. Walid Al-Ahmad1, K. A.-F. ATaxonomy of an IT Project Failure: Root Causes.International Management Review, 5(1), 93-104, 2009
  10. K. Schwalbe, Information Technology Project Management, Six ed.: Cengage 2010.
  11.  Ted Moore; Jimmy Kinoshita, “Project Management System Working Group (PMSG)”, 2003.
  12.  Crawford L. Senior management perceptions of project management competence. Int J Project Manage 2005;23:7–16.
  13. Reymond, D. Project Management. Demos Group, 2010
  14. van Leeuwen, J.F., Nauta, M.J., de Kaste, D., Odekerken-Rombouts, Y.M.C.F., Oldenhof, M.T., Vredenbregt, M.J., Barends, D.M., “Risk analysis by FMEA as an element of analytical validation”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Vol. 50, PP. 1085˚1087, 2010.
  15. 13. Hans petter Krane. Asbjorn Rolstadas. Nils O,Olsson.(2010). Categoorizing Risks In Seven Large Project- Which Risks Do the Projects Focous On?. Project Management Journal; Mar 2010;  BI/INFORM Global. PG 81.
  16. 8- Grant, P., Kevin, M. Cashman, William, S. and Christensen, David. 2006. Delivering Projects On-Time. Technology Management. 52-57.