ارایه فرایند کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر، دکترا، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

قوت استانداردها در جامعیت، سادگی، مقبولیت عام استفاده کنندگان و تضمین آن برای اجرای درست کار است. بهره‌گیری از استاندارهای مدیریت پروژه می‌تواند مدیران را در اجرای برنامه‌های پروژه یاری کند. به خصوص مقایسه تطبیقی راهنماها و استانداردها، مدیران پروژه را در بهره‌مندی صحیح و هوشمندانه از آنها یاری می‌رساند. در این مقاله استانداردها و متدولوژی‌های مدیریت پروژه مورد بررسی قرار گرفته شده است و پس از بررسی آنها استاندارد PMBOK و متدولوژی PRINCE2 با توجه به مقایسه انجام شده جهت ارایه فرایند کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه انتخاب شده و پس از بررسی دقیق‌تر آنها فرایند کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در قالب استاندارد PMBOK و متدولوژی PRINCE2 برای مراکز پژوهشی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


1-     آتش فراز، رضا، راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه، انتشارات آریانا، 1390.
2-    آلادپوش، حمید،دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، انتشارات مرکز فرهنگی خاتمی،1380.
3-     جیمز لوئیس، رهبری پروژه، مترجم: محمد ابراهیم محجوب، انتشارات سازمان فرهنگی فرا،1386.
4-   ریچارد لوک، مهارت‌های کلیدی در مدیریت پروژه، مترجم: علی اکبر صابری، انتشارات سازمان فرهنگی فرا، 1385.
5-    زنجیرانی فراهانی، رضا، مدیریت پروژه در راستای هدف، انتشارات ترمه،1382.
6-    شهبازی، صادق، کریمی کیا، ابراهیم، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1388.
7-    صبحیه، محمد حسین.فراهانی مجید، بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه و مقایسه تطبیقی متدولوژی PRINCE 2 و راهنمای 2008  PMBOK
8-    ذکایی، محسن، مدیریت پروژه، انتشارات آدینه، 1379.
9-    گری هیر، مدیریت پروژه، مترجم: مامک بهارزاده، انتشارات پیک آوران، 1388.
10-           فراهـانی، مجیـد.امیـر،محمـودی."مقایسـه تطبیقـی اســتانداردهای PMBOK  و PRINCE2  "چهارمین کنفرانس بـین المللـی مـدیریت پروژه.1387.
11- معینی، علیرضا و شفیعی، احمد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ؛ 1384.
12-یگانه، مهرداد، استاندارد و استاندارد کردن، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،1379.
منابع لاتین:
13-  APM Group, [N.T], 2005 web: www.apmgroup.co.uk
14-  APM Group, “PRINCE2”, UK,2005, web: www.Prince2.org.uk
15-  Francis S Patrick, Turning many project into few priorities with TOC, www.focused, 2008.
16-  George House, Princes Court, Nantwich, Cheshire; “PRINCE2 Structure Computer Based PRINCE2 Training”,2009
17-  Graham K .Rand, critical chain, the theory of constraint applied to project management,international journal of project management, 2006.
18-  Håkan Sjöholm, “ISO Standard for Project Management”, 2010.
19-  H Steyn, Project management application of theory of constraint beyond critical chain,international journal of project management, 2009.
20-  Jimmie Brown, Production Management systems , 1996.
21-  Kurtis james Ballantyne, “Best Management Practice for Identifying and Managing Risk”, Bureau of Land Management System Coordination Office, 2003.
22-  Lan Adare, “Project Cost and Risk management”, Conestoga College, Canada, 2009.
23-  Larry Leach, combining lean and critical chain project management, advance press,2011.
24-  Lynn Crawford, “Global Competency Standards for Project Management”, 2002.
25-  Lynn Crawford, “Global Project Management Competency Standards”, 2006.
26-  Mats Engwall, Anna Jerbrant, The resource allocation syndrome: the prime challenge of multi project management, international journal of Project management, 2006.
27-  Mraschk,”ACE PMP process summary”,2008.
28-  [N.A], “Prince2tour”, Projectperformance.co.uk, UK, 2010.
29-  [N.A], “Prince2”, OGC, UK, 2008.
30-  [N.A], “PRINCE2 - Project Management”, Andrew Wilcox Consultancy, UK, 2009.
31-  [N.A], “Project Management Standards and Professional Certification”, 2005.
32-  Paula Anderson, “THE PROJECT MANAGEMENT STANDARD”, PMI, 2004.
33-  PSA group, “Project Management Methodologies and Standards”, Australia, 2004.
34-  project smart group, “Project Management Methodology”, UK, 2007.
35-  Pm study group, “About PMBOK® Guide ”, 2008.
36-  Rblake, Project Management Plan”, 2003.
37-  RC Newbold, project management in the fast lane,The St Lucie press , 1998.
38-  Serge Charbonneau, “A Mapping between RUP and the PMBOK”, Xelaration Software Corporation, 2004.
39-  www.prince2.com/uk