بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

2 استادیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده

تحقیق حاضر استقرار سیستم مدیریت نوآوری را در صنایع دفاعی کشور بر اساس استاندارد BS 7000:2008 مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد شامل 4 مرحله و 16 گام است. جهت مشخص شدن جایگاه سازمان در فرایند استقرار مدیریت نوآوری از پرسشنامه 36 سؤاله متن استاندارد استفاده می شود. هر سؤال پرسشنامه یک عامل مهم در استقرار استاندارد است که تأیید یا رد شدن هر کدام از نظر خبرگان این پژوهش می تواند نشان‏دهنده میزان آمادگی برای استقرار این عوامل در نظام مدیریت نوآوری صنایع و سازمان‏های دفاعی کشور باشد. هر عامل با گزینه های 1 تا 5 سنجیده می شود که 5 بهترین حالت است. جامعه تحقیق تمامی صنایع دفاعی کشور است که مدیران مرتبط در حوزه نوآوری، تکنولوژی و تحقیق و توسعه آن صنایع پاسخ دهندگان به پرسشنامه می باشند. در نهایت 66 پرسشنامه از مجموع 82 مدیر دریافت شد که با مدل آزمون فرض میانگین به کمک نرم‏افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میزان تحقق هر کدام از عوامل تعیین گردید. برخی عوامل مانند گام‏های اول، سوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دارای میانگین کمتر از 2.5 بوده و صنایع دفاعی کشور دارای ویژگی‏های این گام‏ها نمی‏باشد، که برای توانمندی آن‏ها در استقرار این سیستم و بهبود آن، راهکارهایی ذکر شده است. همچنین عواملی مانند گام‏های دوم، پنجم، هفتم، نهم و چهاردهم از منظر پاسخ دهندگان مناسب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


1-        منابع و مآخذ

1)   گروه مولفان. (1392). انواع میانجی ها و کارکرد آن ها در نظام نوآوری، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2)   دی ورایس، هنک. (1389). استانداردسازی- رویکردی کسب و کارانه به سازمان‏های ملی استانداردسازی. ترجمه دکتر بهروز ریاحی. انتشارات مربع
3)   خلیل، طارق. (1390). مدیریت تکنولوژی. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی. دفتر پژوهش‏های فرهنگی
4)         Vlasceanu, L, (2004), “Quality Assurance: Issues and policy implication”, Higher Education in Europe 18(3), 27-41
5)        Balzat, M. 2002. “The Theoretical Basis and the Empirical Treatment of National Innovation Systems” Discussion Paper Series 232
6)        Malbera, F. 2002. “Sectoral systems of innovation and production.” Research policy, 31
7)        Committee MS/4. 2008. “BS7000-1: Design management systems – Part 1: Guide to managing innovation”. British Standards Institute
8)        Committee MS/4. 2011. “BS7000-10: Design management systems – Part 10: Vocabulary of terms used in design management”. British Standards Institute