گونه‌شناسی الگوهای کسب قابلیت‌های فناورانه توسط شرکت‌های تازه‌وارد و ارائه راهبرد متناسب با هر الگو

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

رویکردهای مختلفی نسبت به رشد و توسعه یک صنعت وجود دارد که یکی از مهمترین آنها توجه و تمرکز بر «قابلیت‌ها» است. این رویکرد که توسط اندیشمندان حوزه مدیریت راهبردی ارائه شده است بر این نکته تاکید می‌کند که: عامل اصلی رشد، پیشرفت و موفقیت سازمانها به منابع آنها یا ویژگیهای بازار محدود نمی‌شود، بلکه موتور اصلی موفقیت «قابلیت‌ها»ی آنها است. در این بین «قابلیت‌های فناورانه» نقش مهمتری را برای سازمان‌های صنعتی و فناوری محور بازی می‌کند. چگونگی دستیابی به این قابلیت‌ها موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. با این رویکرد در این مقاله ابتدا سعی شده با روش کتابخانه‌ای، الگوها و مدلهای مختلف مطرح شده در عرصه کسب و توسعه قابلیت‌های فناورانه معرفی شده سپس گونه‌شناسی جدیدی در خصوص این الگوها ارائه گردد. در مرحله بعد با توجه به گونه‌شناسی جدید ارائه شده راهبردهای متناسب با هر الگو جهت تحقق بهتر آن پیشنهاد شود. با توجه به موضوع محوری همکاری فناورانه شرکتهای نوظهور با شرکتهای پیشگام، برای ارائه راهبرد، از روشها و راهبردهای همکاری فناورانه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]
ر. گرنت, تحلیل استراتژی در عصر حاضر, تهران: موسسه رسا, 1393.
[2]
H. Rush, J. Bessant, M. Hobday, E. Hanrahanc and M. Medeiros, "The evolution and use of a policy and research tool: assessing the technological capabilities of firms," Technology Analysis & Strategic Management, Vols. Vol. 26, No. 3, p. 353–365, 2014.
[3]
M. Bell and K. Pavitt, "The Development of Technological Capabilities," in Trade, Technology, and International Competitiveness, Washington, D.C., The World Bank, 1995, pp. 69-101.
[4]
A. Latip, "The impact of technological capability on power, trust and inter-firm relationship performance," School of Management and Marketing, University of Southern Quensland: For the award of Doctor of Philosophy, 2012.
[5]
G. Marcelle, Technological Learning: A Strategic Imperative for Firms in the Developing World, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2004.
[6]
M. Fujita, Exploiting Linkages for Building Technological Capabilities: Vietnam's Motorcycle Component Suppliers Under Japanese and Chinese Influence, New York: Springer, 2013.
[7]
L. Kim, Imitation to Innovation: the Dynamics of Korea’s Technological Learning, Boston: Harvard Business School Press, 1997.
[8]
L. Kim, "Stages of Development of industrial Technology in a LDC: A model," Research Policy, vol. 9, pp. 254-277, 1980.
[9]
L. kim, "Building Technological Capability for Industrialization: Analytical Frameworks and korea's Experience," Industrial and Corporate Change, vol. Vol.8 No.1, pp. 111-132, 1999.
[10]
G. Dutrénit, "The Transition from Building-up Innovative Technological Capabilities to Leadership by Latecomer Firms," Asian Journal of Technology Innovation, vol. 15, pp. 125-149, 2007.
[11]
S. Lall, "Technological Capabilities and Industrialization," World Development, Vols. Vol. 20, No. 2, pp. 165-186, 1992.
[12]
Q. Zhu, J. Cordeiro and J. Sarkis, "Institutional pressures, dynamic capabilities and environmental management systems: Investigating the ISO 9000 e Environmental management system implementation linkage," Journal of Environmental Management, p. 232e242, 2013.
[13]
M. Kiamehr, "Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydro electricity generation systems in Iran," Technological Forecasting & Social Change, pp. 1-16, 2016.
[14]
م. کیامهر, “توانمندیهای فناورانه عرضه کالاهای سرمایهای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران,” فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری, جلد سال ششم, pp. 67-80, 1392.
[15]
M. Kiamehr, M. Hobday and M. Hamedi, "Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems," Research Policy, p. 1240–1251, 2015.
[16]
M. Cimoli and G. Porcile, "Sources of learning paths and technological capabilities:an introductory roadmap of development processes," Economics of Innovation and New Technology, vol. 18, p. 675–694, 2009.
[17]
K. Z. Zhou and C. B. Li, "How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies," Journal of Business Research, p. 224–231, 2010.
[18]
A. A. Thompson, A. J. Strickland and J. Gambel, Crafting and Executing Strategy, Mc-Graw-Hill, 2005.
[19]
K. Xu and X. Li, "Technological innovation from imitation in latecomer firms: evidence from China's auto firms," Innovation and Development, p. 161–173, 2014.
[20]
M. Hobday, "East Asian Latecomer Firms: Learning the Technology of Electronics," World development, vol. 23, p. 1171–1193, 1995.
[21]
N. Forbes and D. Wield, From Followers to Leaders: Managing technology and innovation in newly industrializing countries, 2nd ed., New York: Routledge, 2003.
[22]
م. شلینگ, مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک, چهارم تدوین, تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی, 1393.