ارائه و الویت دهی معیارهای تاثیرگذار بر سیستم مدیریت منابع خلبانان پرواز(CRM) : با رویکردافزایش ایمنی و کیفیت عملیات پرواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع- دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2023.411099.1516

چکیده

سیستم مدیریت منابع خلبانان پرواز یک عامل مهم برای حصول اطمینان از کاهش خطاهای پروازی و نیز افزایش ایمنی و کیفیت پرواز، می باشد. در راستای کاهش سطح ریسک ایمنی و کیفیت عملیات پرواز از طریق نظارت بر کلیه تهدیدات و خطاهای مدیریت شده یا نشده توسط خلبان های پرواز، در نظرگیری معیارهایی که تاثیر مستقیم بر مدیریت منابع خلبان ها را خواهد داشت، از موضوعات اساسی و مهم برای حفظ یک ایرلاین در سطح قابل قبول عملکرد ایمنی و کیفیت، خواهد بود. طی مطالعه صورت پذیرفته ، خلاء در نظر گیری جامع از شناسائی و نیز الویت دهی معیارهای ایمنی پرواز تاثیرگذار با داشتن رابطه هبستگی مستقیم بر مدیریت منابع خلبانان پرواز در شرکت های هواپیمایی ، مشاهده می شود. بنابراین در این مقاله، یک روش از مدیریت اثربخش منابع خلبانان پرواز، با ارائه معیارها و زیر معیارها و نیز الویت دهی به آنها با تمرکز بر بررسی میزان همبستگی و تاثیر آن بر خطای کادر پروازی، ارائه شده است. جامعه آماری این پژوهش، 150 خلبان فعال پرواز از 200 پرواز ایرلاین ها در ناوگان های ایرباس بدنه پهن پیکر و بدنه باریک پیکرو نیز هواپبمای ملخی می باشند. از نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش و نیز تحلیل آنها، استفاده شده است. در راستای شناسائی معیارهای تاثیرگذار بر میزان سطح ایمنی و کیفیت عملکرد خلبانان پرواز و نیز الویت دهی به معیارهای مذکور،از روش اکتشاف داده و روایی سنجی محتوا، تحلیل رگرسیون و نیز تجزیه و تحلیل واریانس، استفاده شده است. از جمله یافته های این پژوهش، اکتشاف انواع معیارهای تاثیرگذار(ارتباطات، آگاهی از محیط، تصمیم گیری موثر و رویکرد حل مسئله، رهبری، مدیریت استرس) بر مدیریت منابع خلبانان پرواز، الویت دهی آنها و نیز تعیین میزان رابطه و همبستگی آن با خطاهای تاثیرگذار بر عملکرد خلبانان و نحوه ارزیابی آن، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات