استاندارد سازی و بهبود کیفی خواص مکانیکی و‌ ریز ساختارها به کمک ساخت و ‌مشخصه یابی بتن های حاوی نانو‌ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2023.387273.1470

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، استاندارد سازی و بهبود کیفی خواص مکانیکی و‌ ریز ساختارها به کمک ساخت و ‌مشخصه یابی بتن های حاوی نانو‌ذرات با قطرهای مختلف در جهت نوآوری دانش صنعت ساختمانی می باشد. در این آزمایش بتن هایی شامل ذرات سیلیس با اندازه ذره و درصدهای مختلف ساخته شدند و خواص مکانیکی آ‌‌نها به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به روش ساخت، ذرات سیلیس به طور همگن در کل خمیر سیمان پخش شده اند که حتی با اضافه کردن 1% نانوذرات سیلیس به بتن خواص مکانیکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است (مقامت فشاری بیش از 100 درصدافزایش یافته است). نتایج نشان می دهد که مقاومت فشاری، خمشی و کششی در روز هفتم در بتن های حاوی ذرات سیلیس بیشتر از بتن معمولی است. تجزیه و تحلیل‌های وزن سنجی حرارتی ، میکروسکوپ الکترونی روبشی ، تحلیل حرارتی افتراقی و مقاومت در برابر نفوذ آب در مورد ساختار بتن حاوی ذرات سیلیس و بتن معمولی نشان داد که نانو ذرات و ذرات میکرونی خلل و فرج را کاملاً پر کرده و CaOH2 ترکیبی با هیدرات‌ها را کاهش می‌دهد. این مکانیسم‌ها کل عملکرد مکانیکی بتن همراه با ذرات سیلیس را توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات