اجرای رویکرد هم آفرینی با مشتری در گروه صنعتی ایران خودرو جهت بهبود در تجربه مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

3 دانشگاه...، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد، واحد ...، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2023.391630.1478

چکیده

گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز در خاورمیانه می‌باشد و رضایت مشتری برای این گروه از اهمیت زیادی برخوردار است، و به این منظور این گروه در پی طرح‌ریزی و استقرار رویکردی به منظور بهبود در تجربه مشتریان خود می‌باشند. لذا هدف از انجام این پژوهش پیاده سازی رویکرد هم آفرینی با مشتری در گروه صنعتی ایران خودرو جهت بهبود در تجربه مشتری می باشد.
در این پژوهش کاربردی و با رویکرد کیفی به منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد کتابخانه‌ای و آرشیوی، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. همچنین راهبرد اصلی تحقیق، اقدام پژوهی بوده که با هدف تثبیت در یادگیری حاصل از پژوهش، چرخه اقدام پژوهی دوبار مورد تکرار قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه مشتری در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو می باشند و برای نمونه‌گیری روش نمونه برداری قضاوتی مد نظر قرار گرفته است.
در خصوص یافته‌های تحقیق می‌توان گفت؛ طرح‌ریزی و استقرار رویکرد هم آفرینی ارزش، باعث ترغیب مشتریان در ارائه بازخورد به موقع و اثربخش به اقدامات تأمین کنندگان می‌شود، تا از این رهگذر، بتوانند با ارتقا چابکی سازمانی، با تسریع در شناسایی و پاسخ بهنگام به مشکلات و مسائل مرتبط، عملکرد کل شرکت را بهبود بخشند.
براساس یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت، اجرای رویکرد خلق مشترک با مشتریان، در جهت بهبود ِتجربه در مشتری اثر بخش خواهد بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات