تحلیل اکتشافی نقش سازمان ملی استاندارد ایران بر مؤلفه های توسعه اقتصاد سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان ملی استاندارد - اداره کل استاندارد ایلام، ایلام، ایران

2 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

10.22034/jsqm.2023.392487.1491

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سازمان ملی استاندارد بر توسعه اقتصاد سبز است که با رویکرد کیفی اکتشافی و به روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، از 16 نفر خبره اداره کل استاندارد، دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل محیط زیست استان ایلام در سه مرحله اصلی کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شد. در این راستا، 12 مضمون سازمان دهنده، 31 مضمون پایه‌ای و 224 کد مفهومی شناسایی و استخراج شدند. نتایج پژوهش به شکل‌گیری 12 مضمون سازمان‌دهنده ترابری سبز، مدیریت بهینه و اثربخش منابع انرژی های تجدیدپذیر، کشاورزی سالم بدون تحمیل آسیب زیست محیطی، ساخت و ساز سبز، مدیریت پسماندها، انرژی های تجدیدپذیر، تاسیسات آبی، سازماندهی سبز منابع، لازمه های سبزسازی اقتصاد، فرهنگ سازی مبتنی بر آموزش و تحقیقات سبز، مدیریت محیطی و مخاطرات، فن‌آوری‌های بازار محور منجر گردید. بر اساس این مضامین، الگوی ایفای نقش سازمان ملی استاندارد در توسعه اقتصاد سبز ارائه شد.

کلمات کلیدی: سازمان ملی استاندارد، اقتصاد سبز، تحلیل مضمون، زیست بوم

کلیدواژه‌ها

موضوعات