راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2023.401998.1504

چکیده

فناوری یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. بدلیل وجود شکاف فناورانه در کشورهای درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته، انتقال فناوری دارای مزایای کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری است. در این میان، تدوین استانداردهای زیستمحیطی بعنوان یک راهبرد برای انتقال فناوری، تولیدکنندگان خارجی را مجبور به عرضه فناوری‌های جدید و سازگار با محیط‌زیست می‌کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی است. بنابراین، با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و گردآوری نظرات 37 نفر از خبرگان به اولویت‌بندی راهبردهای انتقال فناوری مبتنی بر استانداردهای زیست‌محیطی پرداخته شده است. تدوین مقررات و استانداردهای مرتبط با زیست‌محیطی با وزن نسبی 458/0 بالاترین وزن، اجرای سازوکارهای مالی پروژه با وزن نسبی 299/0، وضع تعرفه‌های زیست محیطی با وزن نسبی 242/0 جایگاههای دوم و سوم و درنهایت، تدوین و حمایت از حقوق مالکیت معنوی با وزن نسبی 083/0 جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات