تأثیر نقش میانجی فرآیندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت‌های ارزش‌آفرینی بر رابطه میان چابکی سازمانی و عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، داتشگاه علامه مجلسی، قزوین، ایران

10.22034/jsqm.2023.399204.1498

چکیده

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر نقش میانجی فرآیندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت‌های ارزش‌آفرینی بر رابطه میان چابکی سازمانی و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط است.
روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را شرکت‌های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی اشتهارد تشکیل می‌دهند. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به تعداد 268نفر از مدیران شرکت‌های شهرک مذکور با سابقه کاری حداقل 20 سال و مرتبط با موضوع تحقیق و حداقل مدرک کارشناسی ارشد درنظرگرفته شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه (با روایی و پایایی تأییدشده) بهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتیجه آزمون فرضیات نشان داد که چابکی سازمانی بر تحول در مدل کسب و کار؛ چابکی سازمانی بر قابلیت‌های ارزش‌آفرینی؛ چابکی سازمانی بر عملکرد؛ تحول در مدل کسب و کار بر عملکرد؛ قابلیت‌های ارزش آفرینی بر عملکرد؛ فرآیند اکتساب دانش بر فرآیند تبدیل دانش؛ فرآیند تبدیل دانش بر فرایند بکارگیری دانش؛ فرآیند بکارگیری دانش بر چابکی سازمان؛ و فرآیند بکارگیری دانش بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که با توجه به R2= 0.871 مجموعه عوامل تأثیرگذار بر روی عملکرد شرکت‌ها در مدل مفهومی پژوهش حاضر، می‌توانند به میزان 1/87 درصد از تغییرات عملکرد شرکت‌ها را تبیین نمایند.
نتیجه‌گیری: با عنایت به عدم گزارش عملکرد مطلوب از سوی تعداد بسیار بالای شرکت‌های راکد و غیرفعال و با توجه به نتایج آزمون فرضیات پژوهش، ضرورت اصلاح و تقویت فرآیندهای مدیریت دانش، تحول چشمگیر در مدل کسب و کار و توانمندسازی قابلیت‌های ارزش‌آفرینی شرکت‌ها، به منظور بهبود چابکی و عملکرد آن‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات