تعیین مدل ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صنایع دارای فرآیندهای پیچیده و راهکارهای پیاده سازی اثر بخش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )کیفیت و بهره وری ) دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22034/jsqm.2023.404249.1510

چکیده

در بسیاری از منابع میزان همسو بودن فعالیت‌های برنامه ریزی شده در یک سازمان با اهداف‌ تعیین‌شده به عنوان مفهوم اثر بخشی تعبیر شده است ، بنابراین افزایش اثربخشی به این معناست که فعالیتهای سازمان، بیش از گذشته با اهداف همسو شده است. هدف اصلی این پژوهش تعیین معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی اثربخش بودن سیستم مدیریت یکپارچه در سازمانهای دارای فرآیندهای پیچیده است، بدین منظور در قالب پژوهش های توصیفی-پیمایشی و با استفاده از ابزار دلفی در دو مرحله از نظرات خبرگان جهت تعیین این شاخص های مذکور و همچنین راهکارهای پیاده سازی اثربخشی IMS در سازمانها ، مصاحبه و نظر سنجی انجام گردید،سپس با استفاده از ابزارهای آماری توصیفی و استنباطی نتایج دور دوم دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برازش مدل ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه در چهارچوب مدل مفهومی کارت متوازن(BSC) انجام شد و چک لیست نهایی و راهکار هایی جهت پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه ارائه گردید، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ای میان نوع سازمان، میزان سابقه کاری خبرگان، عمر سیستم، مدت زمان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اهمیت مناظر رابطه معناداری وجود ندارد و از نظر رتبه بندی فاصله معناداری بین مناظر چهارگانه BSC از نظر میزان اهمیت در اثربخشی سیستم های موضوع سیستم مدیریت یکپارچه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات