بررسی ارتباط میان ارزیابی کیفی مصرف‌کننده از محصول، اعتماد و تمایل به خرید مجدد در تجارت الکترونیک (مورد مطالعه: دانشجویان شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)، همدان، ایران

10.22034/jsqm.2023.388950.1473

چکیده

اعتماد مشتریان یکی از فاکتورهای کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران، کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد اعتماد برای خریدار می‌دانند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان ارزیابی کیفی مصرف‌کننده از محصول، اعتماد و تمایل به خرید مجدد در تجارت الکترونیک دانشجویان همدان است. روش تحقیق براساس هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جهت سنجش این تحقیق از پرسشنامه استاندارد کیم و سولیوان (2018) با طیف هفت طبقه‌ای استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق دانشجویانی هستند که بیش از یک بار در ایران اقدام به خرید اینترنتی نموده‌اند، که با توجه به نامحدود بودن جامعه و با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برای پاسخ‌دهی انتخاب و روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. به منظور آزمون فرضیات از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SPLS استفاده شده است. نتایج نهایی نشان داد که میان ارزیابی کیفی مصرف‌کننده از محصول، اعتماد و تمایل به خرید مجدد در تجارت الکترونیک ارتباط معنی‌داری وجود داشته است. پیشنهاد می‌گردد شرکت های بازاریابی و فروش اینترنتی بر اعتماد آنلاین و دریافت مجوزهای لازم الکترونیک اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا از این طریق بتوانند جلب نظر مشتریان جوان را بیشتر جذب نمایند، همچنین با پشتیبانی 24 ساعته سبب شوند احساس ریسک را در خرید دانشجویان و باقی خریداران کمتر کنند تا بتوانند فروش بیشتری را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات