دلالت‌هایی از آموزه‌های اسلام در جهت استانداردسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام

2 گروه معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.22034/jsqm.2023.391713.1479

چکیده

استاندارد و استانداردسازی یکی از رویکردها و ابزارهای انسانی است که به منظور ارتقای محصول اعم از کالا و خدمت مورد استفاده قرار می‌گرفته و امروزه یکی از ارکان مهم در توسعه، تجارت، ارتباطات و تعامات بین افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها و جوامع و بسترسازی رشـد اقتصادی محسوب می‌شود. فارغ از نوع کارکرد گسترده‌ای که در امر استاندارد مورد توجه است، عرضه آن به مبانی اسلامی و بازسازی مفهومی و کاربردی آن برای جامعه اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر که با روش تحقیق کیفی از نوع دلالت‌پژوهی با بررسی مجموعه‌ای از روایات و متکی بر استدلال‌های فقهی انجام شده‌است، با هدف مقایسه نوع نگاه متعارف و دینی نسبت به امر استاندارد، کوشیده است با شناسایی مصادیق گوناگون، به احصاء و تایید ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل توسعه مقوله استاندارد بر اساس آموزه‌های اسلامی بپردازد و گستره وسیع‌تری از جنبه‌های اجتماعی آن را برشمارد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد از دیدگاه اسلامی، مصادیقی در چهار محور مرسوم استاندارد که به استاندارد فرآیند انجام کار، محصول، مقیاس و محیط اختصاص دارد و همچنین مبحث طبقه‌بندی استانداردها وجود دارد که در غالب موارد با نگاهی مترقی‌تر و جامع‌تر می‌توان آن‌ها را بعنوان نمونه در حوزه استانداردسازی مورد دقت و بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات