بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمان در کلاس جهانی با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی معادلات ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی چمران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت صنعتی، دانشکده علوم تربیتی ومدیریت، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن،‌ایران

3 ﻜﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﻲ،‌تهران،‌ایران

10.22034/jsqm.2023.391213.1476

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عامل‌های مدیریت کیفیت جامع که بر عملکرد صنعت قطعه‌سازی چمران در کلاس جهانی تأثیر گذارند صورت گرفته است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی با ماهیتی توصیفی تحلیلی است که از روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و روش MICMAC برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و کشف علت و معلول بودن عامل‌ها استفاده کرده است. به کمک نظرات خبرگان صنعت به روش نمونه‌گیری گلوله برفی 16عامل اثرگذار مدیریت کیفیت فراگیر شناسایی شدند. در نهایت بر اساس روش مدلسازی ساختاری تفسیری 4 سطح‌بندی کلی برای این عامل‌ها بدست آمد که عامل سطح چهارم راهبری اثرگذارترین عامل بین سایر عامل‌ها بوده است و همچنین بر اساس روشMICMAC معیارهای کیفیت سیستم (C1)، ارتباط با تأمین‌کننده و مدیریت (C2)، راهبری (C4) و مدیریت فرآیند و کارایی (C13) از نوع متغیرهای مستقل بوده‌اند که پیشنهاد می‌شود مدیران صنعت برای کسب مزیت رقابتی نسبت به ارتقای کیفیت سیستم‌های مورد استفاده و بهبود فرآیندهای کاری با حفظ ارتباط اثربخش و مستمر با تأمین‌کنندگان مواد اولیه راهبری صنعت خود را به بهترین شیوه ممکن مدیریت نمایند. نوآوری این پژوهش در به کارگیری پارادایم ترکیبی تصمیم گیری در فضای رقابتی تولید در کلاس جهانی در مورد تعیین شاخص‌های مدیریت کیفیت فراگیر است که در دیگر پژوهش‌ها کمتر به این مقوله توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1402