بررسی ارتباط بین عوامل مرتبط توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران

2 استادیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار موسسه بین‌المللی انرژی تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط عوامل مرتبط با توزیع و ترویج با توسعه صادرات در ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه دست اندرکاران این صنعت در بخش تولید، فرآوری و خدمات، تجارت و بسته بندی و صادرات بود که با توجه به جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 205 نفر بدست امد. از پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش برای بررسی متغییرهای پژوهش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تایید شد. پایایی پرسشنامه‌ پژوهش هم توسط الفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمامی‌ابعاد پرسشنامه بیش از 0.7 بود. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین توزیع و ترویج پسته با توسعه صادرات رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که عامل ترویج تاثیر بیشتری نسبت به توزیع بر توسعه صادرات دارد. ارزش این پژوهش به نو بودن این پژوهش می‌باشد. با توجه به پژوهش‌های انجام گرفته درارتباط با توسعه صادرات و تاثیر توزیع و ترویج بر توسعه صادرات آن پژوهشی انجام نشده است که این پژوهش خلا مطالعاتی در این زمنیه را از بین برده است. در انها از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که توزیع و ترویج از اجزای تاثیر گذار بر توسعه صادرات می‌باشند که ترویج از توزیع اهمیت بیشتری دارد