تبیین شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به‌منظور افزایش کیفیت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت مدیران سازمان می‌توانند به پیاده‌سازی سیستمی روی آورند که داده ها را پایش کرده و اثرات مطلوب سازمانی در ابعاد مختلف از جمله بعد دانشی و کیفی داشته باشد. یکی از سیستم های پیشنهادی هوش تجاریست. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بکارگیری ابزارهای پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری و مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی بود. ا زنظر هدف پژوهش، از نوع تحقیقات اکتشافی است. از آنجایی که در تحقیق حاضر از روش تلفیقی استفاده میشود، بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمّی متفاوت خواهند بود. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی، 21 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات که درگیر مباحث طراحی و پیاده‌سازی هوش تجاری هستند و اساتید دانشگاهی و در بخش کمی 256 نفر از خبرگان. کارشناسان هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران می‌باشد. برای انتخاب نمونه‌های تحقیق و تشکیل پانل صاحب نظران از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت مدیریت دانش ( درستکاری، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی ) می‌باشد. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0. 94 برآورد شده و روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان تایید شده است. کدگذاری داده ها در بخش کیفی با استفاده تحلیل مضمون و در بخش کمی از معادلات ساختاری، ضریب مسیر و نرم‌افزار لیزرل استفاده گردید. سیصد و پنجاه وهفت کد با محوریت شاخص‌ها و ابزارهای پیاده‌سازی هوش تجاری چابک با محوریت پایش اطلاعات، انبارداده های مربوط به کارکنان و سازمان ارزیابی و تحلیل از مطالعه عمیق مبانی نظری استخراج شد. این کدها با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی به 12 پایه و 6 مضمون سازمان‌دهنده مربوط به طراحی مدل هوش تجاری چابک در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل شد. جهت آزمون این فرضیه از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدلسازی معادلات ساختاری رابطه بین بکارگیری ابزار پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری و مدیریت دانش را تایید کرد. با توجه به فرضیه اصلی تحقیق بین بکارگیری ابزارهای پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری چابک و مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها