طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

10.22034/jsqm.2020.129000

چکیده

هدف این پژوهش طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی با رویکرد طرح‌های ترکیبی بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله‌ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعة موردی کیفی و مشارکت‌کنندگان بالقوه شامل23 نفر از متخصصان عضو هیئت علمی و مدیران اماکن ورزشی بودند. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة مدیران اماکن ورزشی کشور که با توجه به مشخص نبودن جامعة آماری و با توجه به فرمول کوکران در جامعه های نامشخص تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونة آماری مشخص شد. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق‌ساخته بر اساس شبکة مضامین بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال‌های پرسش‌نامه از مدل لاوشه استفاده شد که روایی محتوایی تأیید شد. همچنین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل اقتصادی با تأثیر 689/0 مهم‌ترین عامل در چارچوب مدل می‌باشد. بنابراین با توجه به ضرورت طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی، توصیه می‌شود که مباحث مربوط به عوامل اقتصادی مورد توجه مسؤلین قرار گیرد.