طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی و آزمون الگوی اندازه‌گیری سرمایه فکری مدیران در سازمان‌ها انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش به تعداد ۴۹۳۳ نفر (2564 مرد و 2369 زن) بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 357 نفر (186 مرد و 171 زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه‌ی محقق ساخته با پایایی 90/0 به شکل کلی و پایایی 80/0 برای مولفه‌ی سرمایه انسانی، پایایی 72/0 برای مولفه‌ی سرمایه ساختاری، پایایی 82/0 برای مولفه‌ی سرمایه ارتباطی، پایایی 81/0 برای مولفه‌ی سرمایه اجتماعی- فرهنگی و پایایی 78/0 برای مولفه‌‌‌‌‌ی سرمایه بازآفرینی بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی فراوانی، درصد و نمودار و شاخص‌های پراکندگی برای داده‌های جمعیت‌شناختی و آزمون‌ استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد که مدل سرمایه فکری از 70 کد، 18 شاخصه و 5 بعُد تشکیل شده است. مدل طراحی شده‌ی سرمایه فکری از برازش مناسب برخوردار است. بین مولفه‌های پنجگانه‌ی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه اجتماعی- فرهنگی و سرمایه بازآفرینی با سرمایه مدیران رابطه‌ای معنادار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها